Urodzenie drugiego dziecka w trakcie roku a limit ulgi prorodzinnej

Piotr Szulczewski 17.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

Rodzice posiadający jedno dziecko muszą przeliczyć kwotę zarobków, by wiedzieć, czy przysługuje im ulga na dziecko. Jeżeli jednak w trakcie roku urodzą drugie dziecko, to ich sytuacja zmienia się diametralnie.

Odliczenie w pełnej wartości bez obowiązku przeliczania dochodów rodziców przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

PIT-y 2013: Ulga na dziecko według nowych zasad wideo

Dla prawa do ulgi nie będzie miało zatem znaczenia, czy dziecko urodziło się w styczniu czy też w grudniu danego roku. Jeżeli drugie i kolejne dziecko urodzi się w trakcie roku – prawo do ulgi przysługuje bez obowiązku liczenia limitu dochodów na którekolwiek z dzieci.

Przykład

Małżonkowie pozostawali cały rok w związku małżeńskim i posiadali jedno dziecko. W trakcie roku zaszli w ciążę a drugie dziecko urodziło się 30 grudnia o 23.20. Mimo, że łączne kwoty dochodów w tym roku przekroczyły 112.000 zł. mają prawo do ulgi za dzieci - na jedno dziecko - za cały rok, nba drugie - za ostatni dzień, przy czym nie ma znaczenia limit dochodów rodziców.

Jeżeli drugie dziecko urodziłoby się 31 grudnia – istnieje pewne ryzyko, że prawo do ulgi pozostaje ograniczone limitem dochodów rodziców. Związane jest to z nieprecyzyjnym brzmieniem przepisów, które uzależniają prawo do ulgi bez liczenia wysokości własnych dochodów od obowiązku opieki co najmniej przez jeden dzień w roku (cały dzień) nad więcej niż jednym dzieckiem.  Tym samym na drugie lub kolejne dziecko urodzone 31 grudnia podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do ulgi bez liczenia limitu dochodów. Przy bardziej celowościowej wykładni przepisu uznać można jednak, że prawo do ulgi przysługuje również w przypadku, gdy dziecko urodzi się ostatniego dnia w roku podatkowym.

Ta sama zasada – braku limitu dochodu, czyli korzystania z ulgi niezaleznie od wartości dochodów - dotyczy rodziców, którzy w roku podatkowym stracili drugie lub kolejne dziecko lub którego dziecko osiągnęło pełnoletność lub w stosunku do którego utracono już prawo do ulgi. Jeżeli choć jeden dzień w roku taka władza nie była pełniona – limit dochodów nie wystąpi.


Limit dochodów a wysokość ulgi

O ile posiadanie dwojga lub więcej ilości dzieci nawet przez jeden dzień uprawnia do ulgi, to inaczej wyglądają zasady liczenia wartości przysługującej ulgi na dane dziecko.

Ulga na dane dziecko nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

  • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
  • wstąpiło w związek małżeński.

W przypadku natomiast, gdy:

  • dziecko w danym miesiącu osiągnęło pełnoletność,
  • zakończyło naukę w określonych szkołach,
  • ukończyło 25 rok życia,
  • przekroczyło limit przychodów

- z ulgi na dane dziecko podatnik nie może korzystać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce dane wydarzenie.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl