Uproszczenia w księgowości organizacji pozarządowych stają się faktem

Piotr Szulczewski 07.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Minister Finansów ustalił szczegóły prowadzenia rachunkowości uproszczonej m.in. przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego. Nie będą one zmuszone do prowadzenia pełnej rachunkowości z obowiązkiem ciągłego sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności.

Uproszczenia w księgowości organizacji pozarządowych stają się faktem

Źródło: YAY foto

Od 1 stycznia 2016 r. organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz związki samorządów terytorialnych prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Prawo takie posiadają wyłącznie w przypadku, gdy:

 1. działają w sferze zadań pożytku publicznego, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 2. nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
 4. osiągają przychody wyłącznie z:
 • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
 • działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
 • tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
 • tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
 • w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów wskazanych powyżej w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.
 • Decyzja o wyborze uproszczonej rachunkowości odjęte być musi w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym jednostka rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. O decyzji jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, przy czym zawiadomienie także lat następnych.

  Zasady rachunkowości uproszczonej dla jednostek pożytku publicznego

  Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia wykonawczego, jednostka prowadzić będzie musiała:

  • zestawienie przychodów i kosztów,
  • zestawienie przepływów finansowych,
  • karty przychodów pracowników,
  • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  Dwa pierwsze sporządzane będą musiały być na drukach zgodnych z załącznikami do rozporządzenia, a karty przychodów oraz wykaz majątku – spełniać będzie musiał wskazane w rozporządzeniu warunki.

  Rozporządzenie określa zasady opisu ewidencji uproszczonej, zasady rzetelności i prawidłowości jej prowadzenia, a także zasady zapisów oraz rodzaje dowodów księgowych, jakie dopuszczalne są w ramach ewidencji.

  Pamiętać należy, że prowadzenie przez prowadzące uproszczoną księgowość podmioty:

  • nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
  • odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
  • działalności gospodarczej

  - wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.

  Piotr Szulczewski, PIT.pl