Umowa sprzedaży samochodu - jej zapisy ograniczą szereg niebezpieczeństw

23.06.2015 10:00 (aktualizacja: )

Umowa kupna samochodu należy do klasycznych cywilistycznych umów kupna – sprzedaży. Przez tę umowę sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności samochodu i wydania mu go, a kupujący zobowiązuje się samochód ten odebrać i zapłacić sprzedawcy umówioną cenę.

Źródło: EastNews

Przed podpisaniem umowy warto włożyć trochę wysiłku w uważną lekturę jej zapisów. Umowa co do zasady, ze względu na gwarancje dla stron a także ułatwienia procedur administracyjnych powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, przy czym wystarczy forma zwykła pisemna.

Niezwykle istotne jest to, kto jest stroną umowy kupna sprzedaży. Czy są to tylko osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, czy też sprzedawcą bądź nabywca jest przedsiębiorcą. Okoliczności te mają znaczenie zwłaszcza w przypadku właściwego opodatkowania umowy, a także przepisów regulujących zakres odpowiedzialność z tytułu ewentualnych wad i rękojmi. Rękojmia w znaczeniu prawnym to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne rzeczy. Wady fizyczne polegają zaś na niezgodności rzeczy sprzedawanej z umową. Wady prawne dotyczą sytuacji, gdy pojazd jest obciążony prawem osób trzecich ( np. zastawem) albo wręcz stanowi własności innej osoby.

Trzeba przyznać, że kluczową kwestią przy zakupie samochodu poza oczywiście korzystną ceną jest stan techniczny pojazdu i ewentualne istniejące wady.

W przypadku sprzedaży między osobami fizycznymi, nie będącymi przedsiębiorcami, lub w obrocie między przedsiębiorcami

Przy takich umowach nie znajdują zastosowania rozszerzone przepisy o ochronie praw konsumentów. Często w takiej umowie mogą pojawić się sformułowania prowadzące do wyłączenia odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Wyłączenie rękojmi nie jest możliwe jedynie w przypadku, gdy sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. Jeżeli uprawnienia z rękojmi nie zostaną wyłączone kupujący może w przyszłości, gdy wady się ujawnią albo odstąpić od umowy zwracając pojazd i domagając się zwrotu ceny albo może żądać obniżenia ceny. Sprzedawca ma zaś szansę na niezwłoczne usunięcie wad lub wymianę rzeczy co niestety w przypadku zakupu samochodów zwykle nie wchodzi w grę. Dodatkowo jeśli transakcja następuje między przedsiębiorcami kupujący ma obowiązek zbadać rzecz we właściwym czasie, a o wadzie zawiadomić niezwłocznie po jej odkryciu.

W przypadku sprzedaży pojazdu konsumentowi

Konsumentem jest osoba fizyczna która dokonuje nabycia rzeczy w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Konsumentowi w przypadku zawarcia z nim umowy przysługuje szereg dodatkowych uprawnień, których strony umowy nie mogą skutecznie wykluczyć. Nie jest możliwe wyłączenie rękojmi. Konsument może oprócz odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny domagać się naprawy pojazdu lub jego wymiany. Obowiązują także dwa istotne domniemania. Jedno z nich przewiduje że roszczenia konsumenta jest uzasadnione, w przypadku gdy sprzedający nie ustosunkuje się do niego w określonym 14 dniowym terminie. Drugie pozwala na przyjęcie, że towar był niezgodny z umową, jeśli wada została stwierdzona w okresie roku od dnia wydania pojazdu kupującemu.

Opodatkowanie umowy sprzedaży samochodu

W sytuacji gdy umowa zawierana jest przez osoby, które nie są przedsiębiorcami i wartość pojazdu jest wyższa niż 1000,00 zł po stronie kupującego pojawia się obowiązek podatkowy w zakresie zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych PCC. Podatek ten w wartości 2% ceny umowy winien zostać uregulowany w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Jednocześnie kupujący ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej na druku PCC-3 w tym samym terminie.

Kiedy natomiast samochód kupowany jest od przedsiębiorcy czy to osoby fizycznej czy prawnej obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych nie wystąpi ze względu na fakt, że sprzedawca będzie podatnikiem podatku VAT bądź zwolnionym z tego obowiązku a dowodem zakupu będzie faktura VAT, bądź faktura VAT marża.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka - Wieszczeczyński - Zagierska
www.adwokaci-twz.pl