Umowa o ubezpieczeniu społecznym z Republiką Mołdawii

24.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Z dniem 1 grudnia 2014 r. wejdzie w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie, w dniu 9 września 2013 r.

Wejście w życie Umowy to spełnienie społecznych oczekiwań wielu polskich i mołdawskich obywateli.

Umowa tworzą podstawy koordynacji systemów ubezpieczeniowych obowiązujących w Polsce i w Mołdawii i daje gwarancję, że przeniesienie miejsca zamieszkania lub zatrudnienia z Polski do Mołdawii (lub odwrotnie) nie wpłynie negatywnie na sytuację danej osoby w zakresie ubezpieczenia społecznego. Umowa ma znaczenie w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu starości (emerytury), niezdolności do pracy (renty), wypadków przy pracy i chorób zawodowych (renty, odszkodowania), śmierci (renty rodzinne). Postanowienia Umowne, w szczególności, umożliwiają:

  • uwzględnianie (sumowanie) okresów ubezpieczenia przebytych w Mołdawii w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych (i odwrotnie) oraz
  • transfer świadczeń emerytalno-rentowych osobom uprawnionym zamieszkałym na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Wejście w życie Umowy ma znaczenia także dla polskich i mołdawskich przedsiębiorców. Szczególnie istotne w tym zakresie jest to, że Umowa:

  • poprzez wprowadzenie zasady stosowania jednego ustawodawstwa, w odniesieniu do danego zatrudnienia, eliminuje konieczność podwójnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania tego samego zatrudnienia oraz
  • wprowadza możliwość delegowania pracowników, co pozwala na ich wysyłanie z terytorium jednego państwa do wykonywania pracy na terytorium drugiego państwa, przy jednoczesnym pozostawieniu pracowników w systemie ubezpieczenia społecznego państwa delegującego (wysyłającego).

Oba wymienione elementy powinny sprzyjać podejmowaniu działalności gospodarczej na terytorium drugiego państwa.

Porozumienie Administracyjne - jako akt wykonawczy do Umowy - ustala bądź precyzuje zasady postępowania przy realizacji postanowień wynikających z Umowy. Zawiera ono wskazówki, do której instytucji w danym przypadku należy się zwrócić i jakie dokumenty dostarczyć w celu uzyskania prawa do świadczenia. Porozumienie Administracyjne wskazuje także instytucje właściwe - odpowiedzialne za realizację postanowień Umowy. W Polsce są nimi:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Rzeszowie (adres: 35-075 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12),
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Krakowie - Placówka Terenowa w Nowym Sączu (adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 8).


<< Tekst Umowy i Porozumienia

 

Źródło: MPiPS