Pobierz e-pity 2019

Umowa o pracę za granicą - przeliczenie kursu waluty do deklaracji podatkowej w Polsce

Piotr Szulczewski 13.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Po powrocie do kraju powstaje pytanie, jaką kwotę przychodu podatnik powinien zadeklarować dla celów podatku dochodowego oraz po jakim kursie dokonać jej przeliczenia na złotówki. Dodatkowo wątpliwość budzić może kwestia, czy rozliczyć należy również tzw. dodatnie lub ujemne różnice kursowe, w związku z wymianą wynagrodzenia po kursie korzystniejszym niż ten zastosowany do przeliczeń.

W przypadku wynagrodzeń ze stosunku pracy, zlecenie i umów podobnych, przychody uzyskane w walucie obcej przelicza się na złotówki według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Ważne jest zatem by precyzyjnie wskazać, w jakim dniu przychód uzyskano. Data ta będzie zatem podstawą do zastosowania odpowiedniego kursu przeliczenia. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem za datę tą uznać należy moment (dzień), w którym podatnik otrzymał lub uzyskał do dyspozycji wynagrodzenie za granicą. Będzie to zatem dzień:

  • wypłaty pieniędzy w gotówce(potwierdzone co do zasady odpowiednim dokumentem podpisanym przez obie osoby),
  • wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy pracownika (w przypadku, gdy pracodawca dokonuje przelewów).

Niestety, w przypadku pracowników otrzymujących dniówki lub wynagrodzenia za okresy tygodniowe lub dwutygodniowe i podobne, przeliczenia należy dokonać wielokrotnie, tzn. stosować kilka kursów, do każdego postawienia lub udostępnienia wynagrodzenia osobno.

Przeliczanie wynagrodzenia w walucie obcej na złotówki
Źródło Thinkstock

Różnice kursowe z wynagrodzeń zagranicznych

Po stronie pracownika pojawia się pytanie o rozliczanie różnic kursowych, a zatem różnic między:

  • należnym przychodem po przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP a wartością tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczoną według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
  • wartością otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu a wartością tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Choć co do zasady różnic tych organy nie nakazują rozliczać, to zdarzają się interpretacje prawa podatkowego, w których Minister Finansów nakazuje rozliczać przychody ze wszystkich tytułów, w tym z prywatnych transakcji walutowych wynikających z różnic kursów walut (por np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15.09.2010 r., sygn.. akt IPPB2/415-563/10-4/AS). W przypadku przyjęcia słuszności takiej tezy podatnik oprócz rozliczeń wynagrodzenia powinien ustalić również wartość różnic kursowych (a zatem ustalić kurs przeliczenia waluty na złotówki, czy to kurs bankowy, czy też inny zastosowany np. przez kantor wymiany walut). Takie działanie nie jest jednak typowym, stosowanym przez większość organów podatkowych.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl