Tylko do 3 kwietnia czas na rozliczenie podatku CIT za 2017 rok

Piotr Szulczewski

Termin składania deklaracji CIT-8 za 2017 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) upływa 3 kwietnia 2018 r. To jednak nie jedyna deklaracja, której dotyczy termin 3 kwietnia.

Podatek CIT rozlicz do 3 kwietnia

Podatek CIT rozlicz do 3 kwietnia / YAY foto

Podatnicy, którzy rozliczali podatek od osób prawnych, a jednocześnie którzy zrównali rok podatkowy z rokiem kalendarzowym, do końca marca mają czas na złożenie deklaracji podatkowych o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w 2017 roku. W tym roku 31 marca przypada w sobotę, więc termin zostaje przesunięty na wtorek 3 kwietnia.

CIT-8 za 2017 rok

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym też terminie należy wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Obowiązku składania CIT-8 nie mają:

  • podatnicy - kościelne osoby prawne, osiągające dochody wyłącznie z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej;
  • Skarb Państwa, NBP, ZUS;
  • jednostki budżetowe;
  • fundusze celowe (finanse publiczne), chyba że przepisy ustaw powołujących te fundusze stanowią inaczej;
  • przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej;
  • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
  • agencje: ARiMR, ARR, ANR;
  • fundusze inwestycyjne i emerytalne.
     
Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
CIT-8Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8/AZeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8/BZeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-STInformacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-ST/AInformacja o zakładach (oddziałach)
CT-BRInformacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
CIT-8/OInformacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
CIT-DInformacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

CIT-8/A, CIT-8/B oraz CIT-ST za 2017 rok

Dla podatkowych grup kapitałowych odpowiednimi deklaracjami są CIT-8/A i CIT-8/B.

Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – deklaracje CIT-ST łącznie z załącznikiem CIT-ST/A o prowadzonych zakładach (oddziałach).

Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Piotr Szulczewski, PIT.pl