Trzystopniowa dokumentacja podatkowa – nowe zasady dokumentowania rynkowości transakcji

Piotr Szulczewski 25.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

Trzystopniowa dokumentacja podatkowa – nowe zasady dokumentowania rynkowości transakcji

Większość transakcji z podmiotami powiązanymi wymaga już obecnie sporządzania dokumentacji podatkowej i wykazywania rynkowości stosowanych cen. W najbliższych latach dojdzie jednak do szeregu zmian, które znacząco wpłyną na zakres oraz zasady, jakimi kierować będą się musieli podatnicy dokonujący transakcji z powiązanymi z nimi podmiotami lub podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Trzystopniowa dokumentacja podatkowa – nowe zasady dokumentowania rynkowości transakcji

Źródło: East News

Omówione poniżej zmiany, ale również inne dotyczące uznawania określone podmioty za spełniające definicję powiązanych, będą wprowadzane do 31 grudnia 2016 r. Projekt ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw został już przyjęty Sejm RP.

Nowelizacja przepisów oraz ich praktyczne zastosowanie będzie tematem konferencji: „Ceny transferowe 2016 w świetle nowych regulacji prawnych”, która odbędzie się 15 października 2015 w Warszawie.

więcej o konferencji

Podstawowy zakres dokumentacji obejmować będzie opis transakcji lub innych zdarzeń objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem lub spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający:

 • wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,
 • dane finansowe, w tym przepływy pieniężne, dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
 • dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,
 • opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółkę niebędącą osobą prawną, i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
 • wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika, jak również w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną.

Oprócz opisu transakcji obowiązkowo wskazać należy także:

  • opis danych finansowych podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń, z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości;
  • informacje o podatniku lub o spółce niebędącej osobą prawną, obejmujące opis: o struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,
   • przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,
   • realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,
   • otoczenia konkurencyjnego;
  • dokumenty, jak umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń których dokumentacja dotyczy, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
  • porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

Podwyższony zakres danych w dokumentacji – powyżej 10 mln euro przychodów lub kosztów

Szerszy zakres dokumentacji dotyczył będzie podatników, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro. W ich przypadku poza powyższym opisem, obowiązkowe będzie przedstawianie analizy danych porównawczych – czyli opisu analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach objętych dokumentacją.

Dodatkowe obowiązki powyżej 20 mln euro przychodów lub kosztów

Dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną, w której podatnik uzyskuje przychody z udziału, jeżeli przychody tego podatnika albo tej spółki lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, równowartość 20 000 000 euro.

Informacje te obejmują w szczególności:

 • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego;
 • strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych;
 • opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych;
 • opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych;
 • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych;
 • opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych;
 • opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.

Piotr Szulczewski, VAT.pl