Transakcje z podmiotami powiązanymi i podatek u źródła przedmiotem kontroli urzędów skarbowych

Ewelina Czechowicz

Organy skarbowe uważają, że ceny transferowe służą do optymalizacji podatkowej.  Stąd coraz częstsze kontrole fiskusa obejmujące ceny transferowe oraz podatek u źródła.

» Dokumentacja cen transferowych za 2019 r.

Więcej czasu na raportowanie cen transferowych

Tarcza antykryzysowa 4.0 wydłużyła terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (w tym oświadczenia o rynkowości) oraz formularza TPR-C,

Przepisy ustaw podatkowych regulują również wymóg sporządzania dokumentacji TP przez podmioty pozostające w relacjach z jednostkami z siedzibą w państwach stosujących tzw. szkodliwą konkurencję podatkową (czyli w tak zwanych "rajach podatkowych").

» Podatkowe metody weryfikacji cen transferowych

Na żądanie organu podatkowego podatnicy mają obowiązek przedłożyć stosowną dokumentację w terminie 7 dni od otrzymania urzędowego wezwania. Przedsiębiorcy muszą zadbać o rzetelne jej przygotowanie, poprzedzając opracowanie dokumentacji TP analizą porównawczą poziomu cen rynkowych. W przypadku, gdy na skutek powiązań między jednostkami uzgodnione zostaną warunki odbiegające od takich, jakie przyjęłyby podmioty niezależne, co spowoduje wykazanie niższego dochodu lub wyższej spodziewanej straty w przypadku braku takich powiązań, organ podatkowy określi taki dochód (stratę), nie uwzględniając warunków będących następstwem takich relacji. W interesie podatników jest  gruntowna, oparta na realiach rynkowych analiza ekonomiczna i należyte udokumentowanie transakcji dokonywanych z powiązanymi podmiotami.

Podatek u "źródła" w jednostkach powiązanych

Relacje między powiązanymi jednostkami mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o pobór tzw. podatku dochodowego u źródła (WHT) od płatności dokonywanych z tytułu niektórych usług do których należą m.in. IT,  usługi doradcze oraz księgowe  a także dywidend wypłacanych m.in. na rzecz powiązanych podmiotów z siedzibą na terytorium RP, Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zakresie wypłat aktualnie jeszcze obowiązują dotychczasowe zasady poboru daniny, zgodnie z którymi płatności kierowane do podmiotów powiązanych korzystają ze zwolnienia z WHT.

Zgodnie z założeniami płatnicy dokonujący wypłat należności ze wskazanych wyżej tytułów będą na podstawie nowych przepisów  zobowiązani do pobrania podatku "u źródła" bez możliwości skorzystania ze zwolnienia lub zastosowania niższej stawki na podstawie obowiązujących przepisów lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dopiero w dalszej kolejności będą mogli wnioskować do fiskusa o zwrot wpłaconych kwot, a chcąc skorzystać ze zwolnienia bez ponoszenia ekonomicznego ciężaru podatku, powinni zabezpieczyć się, uzyskując za wysoką, urzędową opłatą opinię Szefa KAS. Inna dostępna opcja to sporządzenie przez płatnika pod rygorem odpowiedzialności karnoskarbowej oświadczenia o dysponowaniu dokumentami potwierdzającymi prawo do zastosowania zwolnienia.

Podmioty wypłacające należności z tytułu usług i dywidendy objęte WHT będą musiały spełnić szereg wymogów, również w zakresie należytej weryfikacji kontrahentów w celu wykazania, że są oni rzeczywistymi beneficjentami należności, a nie pośredniczą jedynie w ich przekazaniu do finalnego odbiorcy. Konieczne jest przeanalizowanie zakresu nabywanych usług w celu ustalenia, czy podlegają one podatkowi "u źródła".

Nowe obowiązki

Podatnicy, którzy są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie uchronią się przed obowiązkiem sporządzenia analizy cen transferowych, która na gruncie nowych przepisów w zakresie cen transferowych stanowi element dokumentacji lokalnej. Jednocześnie informacja TPR-C będzie kolejnym  narzędziem analitycznym, w które wyposażały ustawodawca organy podatkowe.

Ceny transferowe