Pobierz e-pity 2019

Towary kupione prywatnie wyceń według wartości z grudnia 2014 r.

Piotr Szulczewski 02.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Towary kupione prywatnie wyceń według wartości z grudnia 2014 r.

Wycena towarów zaliczanych do środków trwałych przysparza często sporych trudności. Wartość rynkowa danego towaru w miesiącu grudniu roku jego prywatnego nabycia może mieć istotny wpływ na wycenę w momencie zaliczenia go do środków trwałych przedsiębiorstwa.

Wyceny środków trwałych na zasadach rynkowych dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wartości początkowej na podstawie zachowanych dowodów księgowych. Wartość rynkowa ma zatem znaczenie, gdy podatnik nie posiada umowy sprzedaży lub faktury potwierdzającej zakup. Wycena w tej wartości obejmuje wyłącznie zakup towarów dokonanych przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a zatem co do zasady przed dniem założenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z brzmieniem przepisów, jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Podatnik, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w roku 2015 może przedsięwziąć pewne czynności służące optymalizacji rozliczeń. O ile zdecyduje on już w 2014 r. o zakupie prywatnie pewnych składników majątku o których wie, że wykorzysta je w działalności gospodarczej i zakup nastąpi poniżej wartości rynkowej, to wyceny może dokonać bez konieczności potwierdzania faktycznej ceny zakupu. Korzystając z zasady wynikającej z art. 22g ust 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyceny wprowadzanego do firmy środka trwałego dokona z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Co więcej, może on już w grudniu 2014 r. zgromadzić dowody potwierdzające wartość rynkową, jaka w tym okresie występowała i w jakiej dopuszczalne jest rozliczenie wydatku.

Wycena zakupów grudniowych - środki trwałe
Źródło: Thinkstock

 

Towary kupowane prywatnie w trakcie prowadzenia firmy

W przypadku nabycia prywatnie towaru w trakcie prowadzenia firmy nie należy stosować wyceny według wartości rynkowej z grudnia roku poprzedzającego. Wprowadzenie środka trwałego do majątku firmy odbywa się w takim przypadku na podstawie prawidłowych dowodów księgowych według pierwotnej ceny ich nabycia. Nie ma przy tym znaczenia, że wprowadzany składnik majątku był w okresie między jego prywatnym kupnem a wprowadzeniem na stan firmy wykorzystywany prywatnie i eksploatowany (por. np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 7.10.2013 r., sygn.. akt IBPBI/1/415-659/13/ŚS).

Dla ustalenia wartości początkowej w cenie nabycia nie ma też znaczenia, że składnik majątku w chwili wprowadzenia na stan firmy posiada już ze względu na proces eksploatacji wartość niższą niż w chwili jego kupna. Możliwość takiego rozliczania wydatku na samochód potwierdzają organy podatkowe. Potwierdza to np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2010 r. (sygn. akt IBPBI/1/415-1091/09/AP) wskazując, że: „(…) jeżeli właściciel samochodu osobowego w chwili wnoszenia takiej rzeczy ruchomej jako środka trwałego do przedsiębiorstwa jest w stanie wykazać się posiadaniem faktury zakupu wspomnianego samochodu sprzed paru lat, należy brać pod uwagę cenę istniejącą w chwili zakupu pojazdu, która jednocześnie stanowi wartość początkową środka trwałego”.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl