Pobierz e-pity 2020

Szykują się zmiany w uldze na krew w 2017 r.

Piotr Szulczewski 18.01.2017 10:00 (aktualizacja: )

W 2017 r. honorowi dawcy krwi będą objęci nowymi przepisami regulującymi przeznaczony dla nich odpis podatkowy. Wszystko za sprawą zmian w przepisach ustawy o publicznej służbie krwi. Niestety, mimo prośby ze strony Instytutu Hematologii i Transfuzjologii o podniesienie kwoty za 1 litr krwi do 300 zł, podstawowa kwota odpisu podatkowego nadal nie ulegnie zmianie.

Szykują się zmiany w uldze na krew w 2017 r.

Źródło: FORUM

Zmiany ustawy o publicznej służbie krwi oraz w podatku PIT weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z ich brzmieniem dawcom krwi rzadkich grup i dawcom krwi, którzy przed pobraniem krwi lub jej składników zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje rekompensata pieniężna za niedogodności związane z koniecznością stawienia się na każde żądanie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi. Co ważne jednak - pierowtne zmiany w zasadach korzystania na 2017 r. z ulgi, uległy późniejszemu uchyleniu, lecz ostatecznie przepisy nie powróciły do kształtu, jaki istniał jeszcze w rozliczeniu roku 2016.

>>> Inne zmiany PIT 2017 <<<

Zgodnie obowiązującymi przepisami stosowanymi ostatecznie do rozliczeń na 2017 r, ulga na krew od 2017 r. obejmuje darowizny z zakresu krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników. Do 2016 r. rozliczeniu w deklaracjach podatkowych PIT podlegał ekwiwalent za krew, od 2017 r. będzie to kwota rekompensaty. Nie można zatem stosować funkcjonującego do końca 2016 r. rozporządzenia wykonawczego, które ustalało wartość tego ekwiwalentu. Tymczasem rozporządzenie wykonujące nowe przepisy pozostaje nadal w trakcie uzgodnień i nie weszło jeszcze w życie.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rzadkie grupy krwi, rodzaje osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 1, uwzględniając częstotliwość występowania w populacji poszczególnych antygenów krwinek czerwonych oraz wiedzę medyczną w tym zakresie.

Czy krew i jej składniki będą wyceniane osobno dla celów ulgi podatkowej?

Z brzmienia ustawy o PIT wynika, że odliczenie podatkowe będzie możliwe w wysokości „iloczynu kwoty rekompensaty i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników, określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służby krwi. Do tej pory ulga przysługiwała „w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew”.

Oznacza to, że kwota jeśli kwota rekompensaty będzie równa kwocie ekwiwalentu 130 zł za 1 litr krwi. Kwoty rekompensaty nie są jednak równe i wynoszą dla dawców:

1) rzadkiej grupy w wysokości:

a) za 1 litr pobranej krwi - 130 zł,

b) za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych - 1 zł;

2) który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:

a) za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł,

b) za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - 350 zł,

c) za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa w lit. a i b:
- pierwszy - 50 zł,
- każdy kolejny - 25 zł,

c) za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia - 1 zł,

d) za składniki krwi pobierane metodą aferezy - 130 zł (za cały zabieg).

Do końca 2016 r. zarówno za litr krwi, jak i litr osocza czy innych składników krwi, przysługuje ta sama kwota ekwiwalentu – 130 zł. W efekcie zmian, dla celów podatkowych np. litr osocza będzie warty odpisowi podatkowemu w kwocie 43,33 zł (do tej pory był to odpis 130 zł).

Piotr Szulczewski, PIT.pl