Świadczenie urlopowe i dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS 2018

Iwona Maczalska

Okres wakacyjny zbliża się wielkimi krokami. Pracownicy, którzy wybierają się na urlop wypoczynkowy mogą ubiegać się w zakładzie pracy o wypłatę dofinansowania z ZFŚS. Gdy nie jest to możliwe alternatywą jest wypłata świadczenia urlopowego.

Dofinansowanie do wypoczynku w zakładach pracy nie należy już do rzadkości. Jedną z najpopularniejszych form wsparcia, z których mogą skorzystać pracownicy jest dofinansowanie do wypoczynku w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bądź wypłata świadczenia urlopowego w sytuacji, gdy zakład pracy nie utworzył ZFŚS.


Dofinansowanie w ramach ZFŚS w 2018 roku

W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikowi przysługuje szereg ulg i świadczeń socjalnych. Jedną z nich jest dofinansowanie do wypoczynku pracownika, popularnie zwanego ,,wczasami pod gruszą’’. Warunkiem skorzystania z tej formy dofinansowania jest pobyt pracownika na urlopie wypoczynkowym w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych, przy czym nie oznacza to konieczności przebywania przez cały okres w miejscowości wypoczynkowej. Świadczenie to wypłacane jest przez pracodawcę raz w roku, a jej wysokość powinna być uzależniona od sytuacji finansowej pracownika.

Warto przy tym zaznaczyć, że nie każdy zakład pracy ma obowiązek utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników są zwolnione z tego obowiązku.


Świadczenie urlopowe 2018

Popularnych ,,wczasów pod gruszą’’ nie należy utożsamiać ze świadczeniem urlopowym. Świadczenie urlopowe mogą wypłacać pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie zdecydowali się na założenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy posiadający ZFŚS nie wypłacają świadczenia urlopowego - ich miejsce zajmują inne świadczenia m.in. dofinansowanie do wypoczynku ,,pod gruszą''.

 

Dofinansowanie z ZFŚS a ZUS i PIT

Wszystkie świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy to rzeczowe, czy finansowe nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zatem bez względu na to jakie świadczenie socjalne przekazujemy pracownikowi jest ono zwolnione ze składek ZUS.

 

<< Limit zwolnienia świadczeń socjalnych z ZFŚS wzrośnie z 380 zł do 1000 zł >>

 

Inaczej wygląda jednak kwestia podatku dochodowego od osób fizycznych. Dofinansowanie do wypoczynku wypłacane pracownikowi w ramach środków ZFŚS jest świadczeniem pieniężnym stanowiący przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, że pracodawcy są obowiązani uznać takie dofinansowanie za przychód pracownika i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

<< Współczynnik urlopowy w 2018 i 2019 roku >>


Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakładają jednak pewien wyjątek. Od 2018 roku wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych zwolnione są z podatku do kwoty 1000 zł rocznie. Oznacza to zatem, że pracownik może otrzymać świadczenia rzeczowe i pieniężne zwolnione z opodatkowania do łącznej kwoty 1000 zł w danym roku podatkowym. Po przekroczeniu wskazanego limitu konieczne będzie odprowadzenie podatku.