Limit zwolnienia świadczeń socjalnych z ZFŚS wzrośnie z 380 zł do 1000 zł

Piotr Szulczewski 18.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Obecne świadczenia wypłacane z ZFŚS zwolnione są z podatku wyłącznie, jeśli ich roczna wartość nie przekroczy 380 zł. W 2018 r. limit ten ulec ma podwyższeniu i wynieść 1000 zł. Tak wynika z projektu rządowego przekazanego 3 października 2018 r. do Sejmu.

Limit zwolnienia świadczeń socjalnych z ZFŚS wzrośnie z 380 zł do 1000 zł
Wyższy limit zwolnienia świadczeń socjalnych / YAY foto

Zwolnieniu z opodatkowania podlega obecnie wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Projekt zmian zakłada, że zakres zwolnienia nie zmieni się – zmieni się wyłącznie jego wartość. Kwota ta będzie urealniona i wyniesie w roku podatkowym 1.000 zł. W efekcie przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się utworzyć w swoim zakładzie pracy ZFŚS mają szansę przekazać wyższe kwoty swoim pracownikom bez odprowadzania za nich podatku. Natomiast te zakłady pracy, które w miejsce ZFŚS wypłacają jedynie świadczenie urlopowe lub zdecydowały się zaniechać takich wypłat – mają możliwość wyłącznie przekazywać pracownikom kwoty ze środków bieżących – po potrąceniu zaliczki na podatek.

Inne zmiany we wsparciu socjalnym pracowników – świadczenia na żłobki i przedszkola

Zmianie podlegać będą również inne warunki wspierania socjalnego pracowników. Obecnie zwolnieniu podlegają świadczenia, niefinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

a) objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,

b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł

– na każde dziecko nad którym sprawowana była władza rodzicielska, opieka lub pełniona była funkcja rodziny zastępczej (piecza).

Zgodnie z planowaną zmianą od 2018 roku zostało zniesione zróżnicowanie kwoty zwolnienia w zależności od rodzaju opieki sprawowanej nad dzieckiem poprzez podwyższenie go do jednolitej wysokości 1000 zł.

Obecnym kształtem projektu ustawy zajmie się Sejm.

Źródło:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

Piotr Szulczewski, PIT.pl