Pobierz e-pity 2020

Świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

27.01.2017 10:00 (aktualizacja: )

Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

Świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Źródło: FORUM

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1940), którą rozszerzony został krąg osób, mogących ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Na podstawie ww. ustawy prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje również osobie która:

 1. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do:
 • świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579), lub
 • zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972),
  pobieranych nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni;
 • utraciła prawo do świadczenia lub zasiłku wym. w pkt 1 z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana;
 • do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia lub zasiłku wym. w pkt 1: ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta lub 60 lat - mężczyzna oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
 • jeżeli spełniła pozostałe warunki niezbędne do przyznania prawa do tego świadczenia (m. in. pobierała zasiłek dla bezrobotnych co najmniej przez 180 dni).

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków wymaganych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, wraz z informacją o aktualnej wysokości świadczenia znajdują się w zakładce ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE.

  Źródło: ZUS