Sukcesja podatkowa proporcji VAT

15.12.2014 10:00 (aktualizacja: )

Sukcesja podatkowa proporcji VAT

Przy planowaniu przekształcenia spółki z o.o. o w spółkę osobową powstają pytania związane z kontynuacją rozliczeń podatkowych, w tym rozliczeń w podatku od towarów i usług. Szczególnej uwadze poddaje się kwestię związaną z rozliczeniem proporcji sprzedaży opodatkowanej do czynności zwolnionych od opodatkowania i niepodlegających opodatkowaniu. Spółki powstałe w wyniku przekształcenia wykonują często takie same czynności, jak spółki przekształcane - czynności opodatkowane i zwolnione, bez zmiany proporcji czynności zwolnionych do opodatkowanych.

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową nie będzie prowadziło do powstania obowiązku dokonania zmiany proporcji ani korekty podatku naliczonego.

Rozliczanie proporcji w podatku VAT
Źródło: Thinkstock

Zgodnie z treścią art. 90 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którym takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli natomiast nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa wyżej, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Proporcję tą określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Żaden z przepisów ustawy o VAT nie przewiduje obowiązku dokonywania jakiejkolwiek dodatkowej korekty związanej z przekształceniem spółki. Powyższe byłoby tym bardziej nieuzasadnione gdy nie zmienia się zakres wykonywanych przez przekształconą spółkę czynności, jak również stosunek czynności zwolnionych i opodatkowanych. Zgodnie z treścią art. 93 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przepis ten stosuje się odpowiednio do: osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia: a. innej spółki niemającej osobowości prawnej b. spółki kapitałowej. Powyższe przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że sposób ustalania proporcji przed i po przekształceniu spółki będą takie same bowiem spółka osobowa będzie następcą prawnym spółki kapitałowej.

Jak wynika z art. 93a § 1 i 2 Ordynacji podatkowej – osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Efektem takiej regulacji jest traktowanie spółki przekształconej (powstałej w wyniku przekształcenia) jako kontynuatora swojego poprzednika i w związku z tym na spółkę przekształconą przechodzą wszelkie uprawnienia i obowiązki przewidziane w regulacjach prawa materialnego. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy VAT. W konsekwencji nie będzie miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Jednocześnie po stronie Spółki z o.o., jako spółki przekształcanej, nie wystąpi obowiązek zmiany proporcji ustalonej przy zastosowaniu zasad określonych w art. 90 ust. 3-10 ustawy VAT oraz korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90a oraz 91 tej ustawy.
 


Jacek Kalinowski Dyrektor Biura RBP w Poznaniu