Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej

08.05.2017 09:00 (aktualizacja: )

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej

2017-05-09

Krajowa Administracja Skarbowa jest podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a jej szefem jest wiceminister finansów.

Nową, skonsolidowaną KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  1. izby administracji skarbowej (16)
  2. urzędy skarbowe (400)
  3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi - 143).

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej
Źródło: MF

Dyrektor izby administracji skarbowej nadzoruje wykonywanie zadań przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Naczelnicy urzędów skarbowych posiadają kompetencje odrębnie funkcjonujących do 28 lutego 2017 r. naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewniają też obsługę i wsparcie podatników.

Z kolei zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Obsługa podatników

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w urzędach skarbowych, które pozostały w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Wyjątek stanowią decyzje podatkowe wydane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym jest ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejął zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Jest odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

Jednostki KAS
Źródło: MF

Struktura sprzed reformy

Funkcjonującą do 28 lutego 2017 r. strukturę terenową tworzyły trzy niezależne od siebie piony:

  • administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych),
  • Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi),
  • kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych ośrodków UKS).

Powodowało to rozproszenie i powielanie niektórych zadań, związanych z poborem podatków i ceł – co utrudniało lub uniemożliwiało spójne i skuteczne wykonywanie tych zadań. Ponadto funkcjonujące wtedy przepisy prawa, w odmienny sposób regulowało kwestie kontroli, przeprowadzanych przez organy podatkowe, kontroli skarbowej oraz celne.

Struktury sprzed reformy funkcjonowały w tym kształcie w Polsce, z pewnymi modyfikacjami, od ponad trzydziestu lat. Dlatego należało je dostosować do aktualnych realiów globalnej gospodarki i oczekiwań klientów.

Reforma pozwoliła na optymalne wykorzystanie dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych.

Źródło: mf.gov.pl