Pobierz e-pity 2020

Strata podatkowa to za mało, by zwolnić z kosztów procesu

Piotr Szulczewski 26.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Strata podatkowa to za mało, by zwolnić z kosztów procesu

Występujący na drogę postępowania sądowego winien być świadomy obowiązku ponoszenia kosztów tego postępowania i wnosząc o zwolnienie z tego obowiązku powinien uprawdopodobnić w sposób wiarygodny i rzetelny, że zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku orzekł NSA w postanowieniu z 24.09.2014 r.

Źródło: Thinkstock

NSA wskazał, że z treści art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a. wynika wprost  spoczywający na stronie procesu ciężar dowodu co do okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy.

Jak wskazano, jedynym kryterium oceny wniosku o przyznanie prawa pomocy jest kryterium finansowe (por. postanowienie NSA z dnia 19 stycznia 2010 r., sygn. akt I GZ 1/10. Stąd też dokonanej oceny nie zmienia wskazywana przez skarżącą strata podatkowa. Strata powstaje bowiem wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Zatem powstanie straty nie oznacza jeszcze utraty płynności finansowej.

Jak wskazał NSA, spółka odnotowała wzrost sprzedaży świadczonych usług, co oznacza brak poważnych zagrożeń dla jej działalności. Ponadto analiza transakcji dokonywanych na rachunku bankowym spółki wskazuje, że regularnych wpłat na ten rachunek dokonują udziałowiec skarżącej spółki i prezes jej zarządu. Stąd w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w świetle przedstawionych okoliczności nie zostało wykazane, że podmiot nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania. O braku takich możliwości nie przesądza w szczególności jej strata podatkowa.

Postanowienie NSA, 24.09.2014 r., sygn.. akt II GZ 546/14

Opracował Piotr Szulczewski, VAT.pl