Stół piwny użyczany sprzedawcy – czy użyczenie generuje PIT lub VAT?

Piotr Szulczewski 06.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Stół piwny użyczany sprzedawcy - czy użyczenie generuje PIT lub VAT?

Niektóre umowy o współpracy w przy sprzedaży towarów z cudzym logo zawierają w sobie szereg świadczeń dodatkowych, wspierających sprzedaż właściciela logo. Należą do nich np. użyczenie krzeseł, stołów i parasoli do ogródków piwnych, czy też oddawanie do dyspozycji świadczącego usługę – określonych narzędzi, urządzeń do wykonania umowy.

Stół piwny użyczany sprzedawcy - czy użyczenie generuje PIT lub VAT?

Źródło: YAY foto

Przekazanie materiałów służących wykonaniu określonego założenia umowy o współpracy

Wydawać by się mogło, że przekazywanie towarów zawsze będzie działaniem opodatkowanym VAT. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca w przypadku użyczenia na cele prowadzonej działalności. Nie ma bowiem mowy o dostawie towarów, a jeśli już o czynności, która jest nieodpłatnym świadczeniem usługi. Użyczenie towarów będące nieodpłatnym świadczeniem usług opodatkowane jest w dużo węższym zakresie niż darowizna towaru będąca nieodpłatną dostawą tego towaru.

Zgodnie z ustawą o podatku VAT, z zakresu czynności nieodpłatnych, generujących obowiązek podatkowy w VAT, za czynność opodatkowaną uznaje się m.in. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W przypadku użycia towarów do promocji i nawiązywania współpracy nie może być mowy o użyciu towarów do celów prywatnych. Podobnie nie dochodzi przy takim przekazaniu do zrównanego również z odpłatnym, a zatem opodatkowanym świadczeniem nieodpłatnie usług na cele osobiste oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Nie ma zatem podstawy do tego, by – mimo prawa odliczenia podatku VAT po stronie przekazującego – konieczne było jego naliczenie w związku z umową użyczenia. W wyroku z 20 marca 2007 r. (sygn. I FSK 557/06) NSA wskazał, że każdorazowo należy sprawdzać funkcję przekazywanych w ramach umowy o współpracę mebli i parasoli, na którym widnieje logo przekazującego, stanowiących typowe elementy wyposażenia ogródków piwnych. Podobnie kontrolować należy czy ich przekazanie ma związek z działalnością opodatkowaną przekazującego. Nie zawsze pojawiające się logo oznacza bowiem reprezentację lub reklamę przekazującego. Gdy najistotniejszym walorem przekazania mebli jest funkcja użytkowa, a nie reklama, to nie ma podstaw naliczenia podatku VAT od ich przekazania dokonanego w ramach darowizny bądź użyczenia. Podobnie np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 9 grudnia 2013 r., sygn.. akt ILPP2/443-855/13-2/SJ.

Nieodpłatne użyczenie a PIT/CIT

Mimo nieodpłatności przekazania nie można mówić o przychodzie z tego tytułu pod warunkiem, że umowy użyczenia zawierane są w ramach szerszych umów o współpracy. Świadczenie jest bowiem elementem tych umów i nie dochodzi tak naprawdę do nieodpłatności świadczenia, a jedynie do realizacji jednego z założeń umów. W przypadku natomiast, gdyby umowa została zawarta zupełnie niezależnie od innych warunków i nieodpłatność nie wynikała np. z wysokości obrotu, wielkości osiąganej sprzedaży, a także nie można byłoby mówić o ekwiwalentności świadczeń, wówczas należałoby szukać podstaw do wykazania przychodu po stronie otrzymującego użyczane towary.

Piotr Szulczewski, VAT.pl