Pobierz e-pity 2019

Stałe składki emerytalne 220 zł miesięcznie - emerytura 1100 zł

Piotr Szulczewski 27.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Stałe składki emerytalne 220 zł miesięcznie – emerytura 1100 zł

Emeryturę minimalną - uzależnioną od wysokości płacy minimalnej - proponuje projekt ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i innych ustaw. Osoby, które zdecydowałyby się na emeryturę tej wysokości, płaciłyby stałą wysokość składek emerytalnych w kwocie 220 zł miesięcznie.

Stałe składki emerytalne 220 zł miesięcznie – emerytura 1100 zł

Źródło: PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News

Złożony w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i innych ustaw zakłada wprowadzenie alternatywy dla tych wszystkich osób, które zdecydowałyby się samodzielnie inwestować pozostałe kwoty na własne świadczenia emerytalne.

Zgodnie z propozycją projektu, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne ubezpieczonych, którzy zgłosili odprowadzanie składek na emeryturę minimalną w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z póżn. zm.).

Emerytura minimalna stałaby się jedynie jedną z opcji, a zatem każdy z Polaków może więc wnosić składki również na dotychczasowych zasadach.

Część opłacanej składki przekazywana ma być tak jak ma to miejsce obecnie na Fundusz Rezerwy Demograficznej. W związku z powyższym nowelizacja nie narusza zasad II filaru, ale również nie modyfikuje aktów prawnych statuujących zasady III filaru, takich jak ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych i kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz ustawa o pracowniczych programach emerytalnych.

Okres przejściowy wprowadzania emerytury minimalnej

Wnioskodawcy przewidzieli trzy możliwości naliczania świadczenia emerytalnego po wejściu w życie nowelizacji. Po pierwsze emerytura może być naliczana na zasadach obowiązujących dotychczas, po drugie w całości na zasadach emerytury minimalnej dla ubezpieczonych, którzy przez co najmniej połowę okresu niezbędnego do nabycia uprawnień do emerytury minimalnej, odprowadzali składki na emeryturę minimalną i w końcu po trzecie wariant mieszany dla ubezpieczonych, którzy przez okres co najmniej 6 miesięcy, lecz nie dłużej niż przez połowę okresu niezbędnego do nabycia uprawnień do emerytury minimalnej, odprowadzali składki na emeryturę minimalną.

W pierwszym przypadku emerytura będzie naliczana w całości według zasad dotychczasowych, w drugim w całości od podstawy w postaci wynagrodzenia minimalnego za pracę, w trzecim zaś – mieszanym – według zasad dotychczasowych z tym zastrzeżeniem, że w co najmniej dziesięcioletnim okresie opłacania składek wybranym przez ubezpieczonego do naliczania wysokości świadczenia emerytalnego muszą znaleźć się wszystkie okresy, w których ubezpieczony odprowadzał składkę na emeryturę minimalną.

Piotr Szulczewski, VAT.pl