Pobierz e-pity 2019

Sprzęt pozostały po zakończeniu najmu nie zawsze musi być opodatkowany

Piotr Szulczewski 21.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

2015-06-22

Łóżka, biurka, szafy czy stoły to tylko część sprzętu jaki pozostaje po zakończeniu umów najmu. Skoro ich zakup mógł obniżyć przychód z najmu, to należy zastanowić się nad tym, czy zakończenie najmu nie spowoduje przychodu, gdy zostaną przeznaczone na cele prywatne.

Źródło: EastNews

Składniki majątku związane z najmem lokalu i uzyskiwaniem z niego przychodów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Stosować tu należy odpowiednio zasady o rozliczaniu odpisów amortyzacyjnych od takich składników majątku, które spełniają definicję amortyzowanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Nie ma jedynie obowiązku prowadzenia ewidencji tych składników majątku – z reguły prowadzi się ją jedynie dla własnych celów. Ważne natomiast, by składniki majątku zostały wyraźnie wymienione w umowie najmu lub chociaż w protokole zdawczo – odbiorczym, jako faktycznie znajdujące się w wynajmowanym lokalu i wpływające na przychody.

Rozwiązanie umów najmu i zakończenie czerpania korzyści z najmu nie powoduje, by podatnik prywatnie wynajmujący pojedyncze lokale musiał płacić podatek od przekazanie składników majątku na cele prywatne. Dalsze ich wykorzystywanie nie powoduje obowiązku wykreślenia ich z żadnej ewidencji oraz opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyjątek stanowić mogą jednak podatnicy, którzy prowadzą najem, w zakresie którego zobowiązani zostali do rejestracji jako podatnicy VAT czynni. Przypadek taki dotyczy przede wszystkim tych, którzy prowadzą najem na inne niż mieszkaniowe. Najem taki nie korzysta bowiem ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT. Jego skutkiem w przypadku wynajmu na cele mieszkalne jest zwolnienie z VAT niezależnie od wielkości osiąganego obrotu. Najem na cele inne niż mieszkalne korzystać może jedynie ze zwolnienia do rocznej wartości obrotu 150.000 zł. Podatnicy, którzy uzyskali prawo odliczenia VAT od sprzętów nabywanych w działalności jako podatnicy VAT czynni, przekazując go na cele prywatne będą musieli naliczyć VAT co do zasady od wartości rynkowej takiego sprzętu.

Sprzęt na zakończeniu najmu można sprzedać

Do częstych zabiegów należy sprzedaż używanego sprzętu pozostałego po umowach najmu. W takim przypadku sprzedawca powinien skontrolować, czy data sprzedaży jest późniejsza niż 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca nabycia tego sprzętu. Jeżeli sprzęt był wykorzystywany przez taki okres, to sprzedaż nie będzie powodował powstania obowiązku naliczenia podatku dochodowego – będzie ona bowiem uznana za prywatną sprzedaż nie będącą działalnością gospodarczą.

Podatnicy VAT czynni sprzedaż muszą opodatkować. Może się ona okazać jednak korzystniejsza niż przeznaczenie sprzętu na cele prywatne. W przypadku bowiem, gdy cena będzie niższa od wartości rynkowej, podatek VAT zapłacić będzie trzeba jedynie od faktycznie ustalonej wartości sprzedaży. W przypadku przekazania na sprzętu nieodpłatnie, podstawą naliczenia VAT będzie natomiast wartość rynkowa.

Piotr Szulczewski, PIT.pl