Sprzedaż premiowa - nowy limit zwolnienia na 2018 r.

Piotr Szulczewski 24.10.2017 10:00 (aktualizacja: )

Sprzedaż towarów, w ramach której kupujący uzyska premię (nagrodę premiową), będzie łatwiejsza. Do 2018 r. limit zwolnienia z podatku tego rodzaju dodatkowych świadczeń na rzecz nabywcy wynosił 760 zł. Na rok 2018 zapowiedziano nowy limit zwolnienia z podatku PIT sprzedaży premiowej.

Sprzedaż premiowa – nowy limit zwolnienia na 2018 r.

Sprzedaż premiowa – nowy limit zwolnienia 2018 r. / YAY foto

 

Obecnie zwolniona z opodatkowania jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł, przy czym zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja z dnia 8 maja 2013 r., sygn. akt IPTPB2/415-139/13-4/KR) wskazał, że zwolnienie dotyczy "umowy sprzedaży, zawartej między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.”

Wartość świadczenia ponad kwotę limitu zwolnienia podlega opodatkowaniu (w całości), a przedsiębiorca organizujący akcję promocyjną ma obowiązek wówczas wystawić odpowiednie informacje podatkowe na rzecz uczestnika oraz pobrać zaliczkę na podatek od całej wartości świadczenia. Dlatego też tak istotnym staje się propozycja podwyższenia limitu zwolnienia. Od 2018 r. wynosić on ma nie 760 zł, lecz 1. 000 zł. Do ustalenia limitu stosować należy wycenę rynkową przekazywanych towarów i usług w cenie brutto. Podatek natomiast pobiera się według stawki 10%, bez ustalania jakichkolwiek kosztów podatkowych. Przedsiębiorca, który przekazałby w ramach sprzedaży premiowej towar lub usługę o wartości wyższej niż 760 zł (w 2018 roku - 1000 zł), do końca stycznia musi sprzedaż premiową wykazać w informacji PIT-8AR przekazywaną do urzędu skarbowego (nie trzeba wysyłać go do podatnika).

Przykład

Przedsiębiorca w ramach sprzedaży towarów rolnych organizuje możliwość otrzymania koszty do ciągników i maszyn rolniczych. Obecnie przekazanie w ramach sprzedaży premiowej specjalistycznego kosza do ciągnika o wartości 750 zł będzie zwolnione z podatku. Jeśli wartość (rynkowa brutto) wyniesie 760 zł – podatek wyniesie 76 zł. Od 2018 r. przekazanie tego kosza będzie zwolnione z opodatkowania. Dopiero wartość 1001 zł spowoduje naliczenie podatku – 100 zł.

Limit będzie wyższy w konkursach i grach mediowych

Podobnie podwyższony zostanie również limit zwolnienia z podatku szeregu wygranych – z 760 zł do 1000 zł. Zwolnieniu podlegają wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Piotr Szulczewski, PIT.pl