Sprzedaż opodatkowana i zwolniona - formalności przy zgłoszeniu do US

18.06.2015 11:00 (aktualizacja: )

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona - formalności przy zgłoszeniu do US

2015-06-19

Przedsiębiorcy, którzy jednocześnie świadczą usługi lub sprzedają towary opodatkowane VAT oraz zwolnione z podatku VAT, dokonują tak zwanej sprzedaży mieszanej. Sytuacja taka wymaga szczególnych procedur przy rozliczaniu podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych związanych zarówno ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną.


Źródło: EastNews

Sprzedaż mieszana - formalności odnośnie proporcji

W sytuacji, gdy podatnik prowadzi sprzedaż opodatkowaną, a zamierza wprowadzić również sprzedaż zwolnioną lub na odwrót, gdy podatnik świadczy usługi zwolnione, a zamierza wprowadzić sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT, to zamiar taki należy zgłosić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego składając wniosek o ustalenie proporcji, jaką należy stosować przy odliczaniu podatku VAT od wydatków związanych ze sprzedażą mieszaną. Wniosek taki powinni zgłosić podatnicy, którzy:

 • dopiero rozpoczynają działalność,
 • rozpoczynają sprzedaż mieszaną, więc do tego momentu nie mają podstaw do obliczenia proporcji.

Wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o ustalenie proporcji powinien zawierać:

 • dane podatnika,
 • informację, że podatnik będzie dokonywał sprzedaży mieszanej wraz z jej rodzajem,
 • propozycję proporcji i uzasadnienie jej wysokości.

Naczelnik urzędu skarbowego, po otrzymaniu wniosku o ustalenie proporcji, zgadza się z propozycją podatnika lub ustala inną proporcję - o swojej decyzji informuje wysyłając do podatnika protokół z ustaloną proporcją, którą podatnik musi stosować do zakończenia roku podatkowego.

W następnych latach, po obliczeniu rzeczywistej proporcji za rok poprzedni, która jednocześnie będzie prognozowaną proporcją na rok następny, można wystosować pismo do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z informacją, jaka proporcja będzie stosowana w danym roku. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Sprzedaż mieszana - sposób rozliczania

Rozliczanie podatku VAT w sytuacji, gdy podatnik prowadzi sprzedaż mieszaną jest trochę bardziej skomplikowane niż w standardowym przypadku. Ma na to wpływ fakt, że przedsiębiorca musi dzielić wydatki na takie, które są związane ze sprzedażą opodatkowaną, sprzedażą zwolnioną oraz na takie, które dotyczą sprzedaży mieszanej.

Ma to związek z tym, że według obowiązujących przepisów, podatnik ma prawo odliczyć:

 • pełny VAT od wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną,
 • częściowy podatek VAT od wydatków związanych ze sprzedażą mieszaną - wyliczony według proporcji.

Od wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną nie przysługuje odliczenie podatku VAT.

Następnie, po zakończonym roku podatkowym, po przeliczeniu faktycznej proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży zwolnionej z całego roku, należy w pierwszej deklaracji w nowym roku dokonać korekty in plus lub in minus odliczonego podatku VAT z całego poprzedniego roku.

Wyliczona proporcja z roku poprzedniego będzie proporcją, według której powinno się odliczać VAT w roku następnym, na zasadzie prognozy.

Sprzedaż mieszana - wyjątki przy wyliczaniu proporcji

Przy prowadzeniu sprzedaży mieszanej mogą wystąpić sytuację, w których podatnik ma prawo do zastosowania szczególnych zasad w obliczaniu proporcji odliczania podatku VAT od wydatków związanych ze sprzedażą mieszaną.

1. Proporcja przekracza 98% lub nie przekracza 2%

W sytuacji, gdy wyliczona proporcja:

 • przekroczyła 98%, a kwota podatku naliczonego wynikająca z zastosowania tej proporcji, która nie podlega odliczeniu, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%,
 • nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

2.  Niewielki obrót

Podatnicy, którzy prowadzili w roku poprzednim sprzedaż mieszaną, ale ich obrót w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, powinni przyjąć proporcję wyliczaną szacunkowo, na podstawie prognozy, którą należy uzgodnić z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Powyższą zasadę może zastosować również podatnik, który uzna, że wobec niego kwota obrotu w powyższym przepisie byłaby niereprezentatywna.

3. Sprzedaż środków trwałych

Przy wyliczaniu proporcji możliwego odliczenia podatku VAT od faktur związanych ze sprzedażą mieszaną w roku następnym, do obrotu nie należy wliczać przychodów wynikających ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

4. Transakcje o charakterze pomocniczym

Przy wyliczaniu proporcji, do obrotu nie powinno się wliczać przychodów uzyskanych z transakcji o charakterze pomocniczym związanych z:

 • nieruchomościami i transakcjami finansowymi;
 • pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;
 • usługami zarządzania:
  • funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych,
  • portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych lub ich częścią,
  • ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi, a także Funduszem Gwarancyjnym,
  • pracowniczymi programami emerytalnymi, obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym,
  • innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową,
 • usługami udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzaniem kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
 • usługami w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
 • usługami w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługami pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
 • usługami, w tym także usługami pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną - z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;
 • usługami, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Należy pamiętać, że przychód z wyżej wymienionych czynności nie jest wliczany do obrotu w obliczeniach proporcji, jeżeli są to czynności o charakterze pomocniczym.

Andrzej Lazarowicz
specjalista d/s prawa podatkowego

Zespół wfirma.pl