Sprawozdania finansowe w pliku JPK_SF – już od października 2018 r.

Piotr Szulczewski 23.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Wszystko wskazuje na to, że 2017 r. będzie ostatnim, w którym jednostki zobowiązane do przedstawiania sprawozdań finansowych fiskusowi, przesyłać będą je w formie papierowej. Na październik 2018 r. szykowana jest zmiana rozszerzająca raporty przygotowywane w formacie JPK o sprawozdania finansowe.

Sprawozdania finansowe w pliku JPK_SF – już od października 2018 r.

Sprawozdania finansowe w pliku JPK_SF 2018 / YAY foto

 

Obecnie głównym problemem pozostaje terminowość przekazywania sprawozdań do organów podatkowych oraz do KRS. Jednostki, mimo kar instrukcyjnych, często nie dopełniają obowiązku raportowania swojej sytuacji finansowej.

 <<Czy powszechny obowiązek składania plików JPK wpłynie na podwyżkę
cen usług księgowych? [ZAGŁOSUJ] >>

Zgodnie z planowanymi zmianami jednostki będą zobowiązane, korzystając ze struktury pliku JPK, którego treść udostępniona zostanie już niedługo do wglądu i wdrożenia w programach księgowych, wysyłać sprawozdania finansowe (JPK_SF) najpierw do KRS, zgodnie z obecnymi terminami ich sporządzenia. Jednocześnie dzięki korzystaniu z elektronicznej formy wysyłki, podatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku dodatkowego raportowania przed organem skarbowym – fiskus otrzyma plik JPK z KRS. Dzięki takiej formie sprawozdawczości fiskus zawsze sprawnie otrzyma informacje o sprawozdawczości finansowej jednostek.

W ramach dalszych prac legislacyjnych ustalone zostanie, czy struktura JPK obejmie wyłącznie jeden plik – łączny (JPK_SF) – dla całego sprawozdania, czy też będzie to kilka plików – każdy z nich odpowiadający jednemu z elementów sprawozdawczości (np. bilans – JPK_BL, rachunek zysków i strat - JPK_RZiS, informacja dodatkowa – JPK_ID).

Zmiana wpłynie na przyspieszenie obiegu danych elektronicznych, zmniejszy koszt ich przesyłania, a także ograniczy ryzyko otrzymania przez przedsiębiorstwa kar instrukcyjnych.

JPK wpłynie również na jawność danych sporządzających i na wykorzystanie tych danych

Tańsze i łatwiejsze stanie się również wykorzystywanie dostępnych publicznie sprawozdań. Dzięki ustandardyzowaniu formy przesyłania sprawozdań, zmianie ulec ma również ich dostępność w sieci Internet, ominąć będzie można występowanie do sądu o wgląd do całości informacji o jednostce. Ponadto wydruk tych danych będzie możliwy na własnym sprzęcie, co przy porównaniu z wydrukiem sądowym uwierzytelnionych egzemplarzy sprawozdań w sądach znacząco odciąży również koszty takiego postępowania. Dzięki temu nie tylko fiskus, ale również inne jednostki będą mogły łatwiej wykorzystać zgromadzone informacje m.in. dla celów analitycznych i gospodarczych.

Jednolity plan kont

Wprowadzenie JPK_SF zmusi Ministerstwo Finansów do ustandardyzowania również zasad rachunkowości jednostek. Do tej pory nie ma bowiem jednolitego planu kont, który jednostka wykorzystywać powinna do analityki całorocznej oraz będącego podstawą do przygotowania sprawozdań finansowych. W związku z JPK_SF ustalone powinny zostać jednolite zasady kont dla jednostek (tak jak jednolite pozycje sprawozdań), które również na bieżąco będą mogły być przedmiotem wglądu organów skarbowych i sądu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl