Pobierz e-pity 2019

Sprawdź i skoryguj dokumenty ZUS. Masz czas tylko do 30 kwietnia

Iwona Maczalska 04.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

04.04 Sprawdź i skoryguj dokumenty ZUS. Masz czas tylko do 30 kwietnia

Płatnicy składek ZUS mają możliwość skorygowania złożonych w ZUS dokumentów rozliczeniowych. Ostateczny termin złożenia korekty mija ostatniego dnia kwietnia.

Data 30 kwietnia oznacza w praktyce dodatkowy termin dokonania korekty. Płatnik składek powinien bowiem wszelkich korekt dokonywać na bieżąco, niezwłocznie po ujawnieniu błędu w deklaracji.

Kalkulator składek ZUS przesiębiorćów

Płatnicy składek ZUS składają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. druki:

  • ZUS DRA - deklarację rozliczeniową,
  • ZUS RSA - Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
  • ZUS RZA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
  • ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.

Dokumenty te powinny być złożone zgodnie ze stanem faktycznym występującym u danego płatnika składek. Jeżeli jednak płatnik popełnił błąd i zmuszony jest dokonać korekty, musi pamiętać, że złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy nie tylko błędny dokument, lecz również pozostałe raporty imienne, które stanowią komplet dokumentów korygujących.

Nowe kody ubezpieczeniowe od 1 kwietnia


Kiedy dokonać korekty deklaracji?

Płatnik składek zobowiązany jest do dokonania korekty dokumentów ZUS zarówno w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez siebie samego jak i przez ZUS, przy czym musi on sporządzić i przekazać korygujące dokumenty do ZUS w terminie:

  • 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości przez samego podatnika bądź uzyskania zawiadomienia z ZUS,
  • 7 dni od uprawomocnienia się decyzji - jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze decyzji,
  • 30 dni od otrzymania protokołu kontroli - jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze kontroli,
  • do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego - termin dokonania ewentualnej korekty dokumentów rozliczeniowych po obowiązkowym sprawdzeniu poprawności danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych, dotyczących poprzedniego roku.


ZUS skoryguje dokumenty we własnym zakresie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. daje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych prawo samodzielnego dokonania korekty błędów znajdujących się w deklaracji rozliczeniowej oraz raportach imiennych - jeżeli stwierdzi, że są one możliwe do poprawienia w ich zakresie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między podstawą wymiaru składek a samą kwotą składek, za prawidłową ZUS uzna podstawę składek a następnie zewidencjonuje dane na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek na podstawie skorygowanych przez siebie dokumentów rozliczeniowych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 78 poz. 465).

Iwona Maczalska
VAT.pl