Spóźniłeś się z pismem do urzędu skarbowego - wnieś o przywrócenie terminu

Piotr Szulczewski 04.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Spóźniłeś się z pismem do urzędu skarbowego - wnieś o przywrócenie terminu

Znaczną część spraw w organie podatkowym załatwia się wyłącznie we wskazanych ustawowo terminach. Problem ten można ograniczyć – istnieje bowiem możliwość, by termin do przeprowadzenia czynności przywrócić.

 

Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu składa się do organu właściwego dla dokonania czynności, której ze względu na upływ terminu nie dopełniono. Przywrócenie jest procedurą szczególną, wyjątkową, stąd podatnik musi przygotować się na rygorystyczne przestrzeganie zasad składania wniosku.

Wniosek o przywrócenie terminu

Źródło: Thinkstock

Wniosek dotyczy jedynie terminów postępowania. Oznacza to, że podatnik nie może w tej formie składać deklaracji podatkowych po terminie, gdyż data ich złożenia wynika z tzw. przepisów prawa materialnego, nie objętego zasadami przywracania terminu. Natomiast możliwe jest np. przywrócenie terminu złożenia odwołania na decyzję czy zażalenia na postanowienie.

Z wnioskiem występować można tylko raz co znaczy, że nie można wystąpić o przywrócenie terminu do… przywrócenia terminu. Wniosek składać należy nie później niż 7 dni od dnia, w którym podatnik dowiedział się o czynności, której nie przedsięwziął.

Uprawdopodobnić należy, że czynności podatnik nie wykonał z własnej winy. Zwykłe „nie wiedziałem” nie wystarczy. Przesłanką, by termin przywrócić może być np. wypadek, któremu podatnik uległ, niedoręczenie mu zawiadomienia o jakiejś procedurze, nagła choroba.

Łącznie z wnioskiem o dopełnienie terminu dokonać należy czynności, która nie została dokonana. W przypadku uwzględnienia wniosku organ jednocześnie rozpozna sprawę i podejmie w niej działania. Gdyby natomiast organ negatywnie odniósł się do przywrócenia terminu, podatnik może złożyć zażalenie na postanowienie w tej sprawie.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl