Sporządzenie raportu o składkach za 2021 r.

Gazeta Podatkowa

Raz w roku płatnik powinien przekazać ubezpieczonym informację o składkach, które naliczył im do ZUS w poprzednim roku kalendarzowym oraz o wykazanych przerwach w ich opłacaniu i wypłaconych świadczeniach. Jeśli zatrudniona osoba jest nauczycielem, trzeba jej też przekazać informację o zgłoszonych w ZUS okresach wykonywania pracy nauczycielskiej.

Komu, kiedy i co przekazać?

Informację o naliczonych składkach za rok ubiegły płatnik powinien przekazać każdej osobie, którą miał obowiązek zgłosić w ZUS do ubezpieczeń oraz naliczać za nią składki (patrz ramka).

Roczną informację o naliczonych składkach za ubiegły rok płatnik jest zobligowany przekazać ubezpieczonemu w terminie do dnia 28 lutego roku następnego. We wcześniejszym terminie płatnik powinien przekazać tę informację osobie ubezpieczonej tylko wtedy, gdy wystąpi ona do niego z takim żądaniem. Wtedy przekazuje się ją nie częściej niż raz na miesiąc za miesiąc poprzedni.


Informację o naliczonych składkach za 2021 r. płatnicy powinni przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2022 r.


W rocznej informacji dla ubezpieczonego płatnik ma obowiązek zawrzeć dane z raportów miesięcznych przesłanych do ZUS za daną osobę, w podziale na poszczególne miesiące roku, za który jest ona przekazywana. W informacji za 2021 r. płatnik podaje więc dane o wszystkich składkach wykazanych za ubezpieczonego w raportach ZUS RCA sporządzonych za miesiące od stycznia do grudnia 2021 r. Z kolei ewentualne przerwy w opłacaniu składek ubezpieczeniowych należy podać z raportów ZUS RSA, a okresy pracy nauczycielskiej - z raportów ZUS RPA, sporządzonych za ten sam okres. Oprócz danych identyfikacyjnych płatnika i ubezpieczonego trzeba w niej wykazać m.in.:

  • należne składki społeczne z uwzględnieniem źródeł ich finansowania,
  • kwotę obniżenia podstawy wymiaru składek społecznych z tytułu opłacania składki w ramach PPE lub PPK,
  • należną składkę zdrowotną z uwzględnieniem podziału na podmioty, które ją finansują,
  • zestawienie wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej oraz rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek,
  • kwotę przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych,
  • kwotę przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składki wypadkowej,
  • kwotę przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych,
  • kwotę przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych i który jest należny za inny rok kalendarzowy,
  • okres wykonywania pracy nauczycielskiej.

Głównym celem rocznej informacji dla ubezpieczonego jest weryfikacja przez niego danych, które zostały w niej zawarte, dlatego powinna ona zawierać dane, które płatnik faktycznie przekazał do ZUS. Musi więc ona uwzględniać wszelkie przekazane przez płatnika do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych. W omawianej informacji wykazuje się składki naliczone, a nieopłacone, zatem płatnik powinien ją przekazać swoim ubezpieczonym bez względu na to, czy uiścił za nich do ZUS należne składki za dany okres, czy nie.

Generalnie płatnik zobowiązany jest do przekazania ubezpieczonemu rocznej informacji w formie papierowej. Tylko za zgodą ubezpieczonego może mu ją przesłać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów.


Druki informacji rocznej i miesięcznej dla ubezpieczonego są dostępne w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.

Komu nie przekazuje się informacji?

Informacji o składkach nie trzeba przekazywać tym ubezpieczonym, za których płatnik opłacał wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne (np. zleceniobiorcom podlegającym tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu), chyba że wystąpią o jej wydanie. Nie muszą natomiast tego robić płatnicy pobierający składkę zdrowotną z emerytur i rent (takiej informacji nie otrzymają więc np. osoby pobierające emeryturę/rentę z ZUS).

Obowiązku przekazania rocznej informacji o składkach nie ma też płatnik, który z własnej inicjatywy przekazywał ubezpieczonym w ciągu roku kalendarzowego co miesiąc informację o naliczonych składkach. Powinien im ją wydać tylko wtedy, gdy ubezpieczeni zwrócą się do niego o jej wydanie - mimo że otrzymywali informacje miesięczne.

Informację o naliczonych składkach za rok ubiegły powinien przekazać m.in.:

-pracodawca - pracownikom,
-zleceniodawca - zleceniobiorcom (z wyjątkiem zleceniobiorców zgłoszonych wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego),
-powiatowy urząd pracy - bezrobotnym pobierającym zasiłek dla bezrobotnych (nie przekazuje jej więc osobom bezrobotnym nieuprawnionym do tego zasiłku),
-rolnicza spółdzielnia produkcyjna i spółdzielnia kółek rolniczych - swoim członkom,
-podmiot, na rzecz którego wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - osobom, które wykonują taką pracę na podstawie skierowania do pracy,
-rodzic zatrudniający nianię na podstawie umowy uaktywniającej, podlegającej z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
-podmiot, w którym działa rada nadzorcza - członkom rady nadzorczej pobierającym wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji i podlegającym z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 2022-02-17

Odsetki, grzywna i egzekucja, czyli konsekwencje niezapłacenia podatku. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

ZUS