Spółka cywilna i jawna przechodzi na ryczałt - jedno czy wiele oświadczeń wspólników?

Piotr Szulczewski 13.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

Spółka cywilna i jawna przechodzi na ryczałt - jedno czy wiele oświadczeń wspólników

Decyzję o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych podjąć może nie tylko osoba prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą, ale również wspólnicy spółki cywilnej lub jawnej. Pojawia się w takim przypadku problem, czy oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania składa jeden wspólnik – za całą spółkę czy tylko za siebie nie wpływając na opodatkowanie pozostałych, czy też składają je wszyscy wspólnicy - każdy za siebie lub jedno oświadczenie podpisane przez wszystkich.

 Spółka cywilna i jawna przechodzi na ryczałt - jedno czy wiele oświadczeń wspólników

Źródło: YAY foto

Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930) oświadczenie o wyborze ryczałtu w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki:

  • cywilnej,
  • jawnej,

- składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Nie ma zatem możliwości, by wyłącznie jeden ze wspólników spółki cywilnej lub jawnej opodatkowali przychody ze spółki ryczałtem, a pozostali wybrali inną formę opodatkowania (np. zasady ogólne lub podatek liniowy). Nie jest również właściwe jedno zbiorcze pismo w sprawie – każdy ze wspólników w zakresie wyboru formy opodatkowania powinien postąpić samodzielnie.

Wspólnik, a nie spółka podatnikiem PIT, spółka podatnikiem VAT

Ustawa wskazuje, że wspólnicy składają oświadczenia – oznacza to, że każdy ze wspólników powinien działać w tym zakresie samodzielnie, tak samo, jak samodzielnie prowadzi on rozliczenia podatkowe (składa deklarację roczną PIT). Inaczej wygląda kwestia księgowości, za którą odpowiedzialna jest spółka. Spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów.

Spółka pozostaje natomiast podatnikiem podatku VAT, zatem składa jedną, łączną deklarację VAT-7 (lub inne, związane z rozliczeniem tego podatku).

Wspólnicy składają również jedną deklarację PIT-4R, PIT-8AR. Mimo proporcjonalnego podziału kosztów występujących w spółce, nie wystawiają też niezależnych informacji PIT-11, PIT-40, PIT-8C, ITF. Rozliczany podatnik otrzymuje więc jedną, zbiorczą informację w imieniu spółki podpisaną przez osobę upoważnioną w imieniu wspólników do podpisywania deklaracji podatkowych. Płatnikiem podatku jest bowiem m.in. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl