SP-1 nowe sprawozdanie podatkowe dla gmin

01.12.2017 10:00 (aktualizacja: )

Wzór sprawozdania podatkowego SP-1dla gmin w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które po raz pierwszy złożą w 2018 roku, został przedstawiony w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów.

SP-1 nowe sprawozdanie podatkowe dla gmin

SP-1 nowe sprawozdanie podatkowe dla gmin / YAY foto

 

29 listopada opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Będzie ono zawierało nie tylko dane dotyczące podstaw opodatkowania tymi trzema podatkami lokalnymi, ale także podstawy zwolnienia z tych podatków na mocy uchwał rad gmin.

<< Pobierz druk SP-1 >>

Część A sprawozdania, w której należy podać informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości w danej gminie, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna oraz o podjętych uchwałach w tym zakresie, będzie co do zasady przekazywana przez organy podatkowe do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do dnia 10 stycznia danego roku podatkowego. Odpowiednie uchwały rad gmin podejmowane są w roku poprzedzającym rok podatkowy i przekazanie tych danych już na początku roku zapewni aktualną informację o wysokości obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Wyjątkiem od powyższego terminu jest późniejszy termin przewidziany dla pierwszej części sprawozdania obowiązujący w 2018 r., który przewiduje przekazanie sprawozdania przez organy podatkowe do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do dnia 28 lutego.

Cześć B sprawozdania obejmującą informacje o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych od podatków na mocy uchwał rad gmin oraz o uchwałach wprowadzających te zwolnienia będzie przekazywana przez organy podatkowe do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do dnia 20 lipca danego roku podatkowego.

Regionalne izby obrachunkowe będą przekazywać do Ministerstwa Finansów otrzymane od organów podatkowych sprawozdania w terminach:

  • część A sprawozdania do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego, a w 2018 r. do dnia 10 marca,
  • część B sprawozdania do dnia 31 lipca danego roku podatkowego.

Sprawozdanie oraz aktualizacja sprawozdania będą przekazywane w formie elektronicznej. Po raz pierwszy zostaną one sporządzone w 2018 roku. W załączniku do rozporządzenia określono wzór sprawozdania oraz instrukcję wypełniania i przekazywania SP-1.

/ks