Pobierz e-pity 2019

Skonto a rozliczenie podatku VAT

13.08.2014 10:00 (aktualizacja: )

13.08 Skonto a rozliczenie podatku VAT

Skonto jest procentowym zmniejszeniem wartości należności, które sprzedawca przyznaje nabywcy towaru lub usługi w sytuacji, kiedy uregulowanie zapłaty nastąpi przed umówionym terminem.

Skonto a podatek VAT

W Ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: ustawie o VAT) nie określono, czym jest skonto, dlatego należy przyjąć definicje zawarte w słownikach.

Ustawa o VAT mówi, że opodatkowaniu podlega każda otrzymana zapłata z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, jak również otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Wyłączone z opodatkowania zostały kwoty (art. 29a ust. 7):

  • stanowiące obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  • udzielone nabywcy lub usługobiorcy opusty i obniżki cen, uwzględnione w momencie sprzedaży;
  • otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowane wydatki poniesione w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowane przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Ponadto ustawa wymienia, iż podstawa opodatkowania może być zmniejszona o kwoty udzielonych opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów i opakowań, jak również o zwrócone zapłaty, dotacje i subwencje.

Skonto na fakturze

Ustawa o VAT precyzyjnie określa, jakie elementy powinna zawierać faktura (art. 106e ust. 1 ustawy o VAT). Poza podstawowymi danymi wymieniono również:

“kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto”. (art. 106e ust. 1 pkt 10)

Należy uznać, że zapis ten odnosi się również do skonta.

Sposób uwzględnienia skonta na fakturze zależy tak naprawdę od momentu jego udzielenia, a mianowicie:

  • jeżeli skonto zostanie uwzględnione w cenie jednostkowej towaru, ponieważ nabywca dokonuje zapłaty w momencie zakupu towaru lub usługi, ale przed wystawieniem faktury, wówczas skonto spełni rolę rabatu, a wartości towarów (usługi) na fakturze będą wykazane po uwzględnieniu w nich skonta .
  • gdy w momencie wystawiania faktury nie mamy wiedzy, czy warunki do udzielenia skonta zostaną spełnione, wówczas informację o kwocie skonta należy podać na fakturze np. pod częścią merytoryczną lub w odrębnej kolumnie faktury.

Wybierając opcję wykazania skonta w odrębnej rubryce faktury, warto wykazać na fakturze wartości pierwotne oraz wartości netto i VAT pomniejszone o kwotę skonta.

 

Forma skonta

Najczęściej stosowaną formą wykazywania skonta na fakturze jest określanie go procentowo od wartości należności, czyli np. 3% od kwoty brutto. Jak to się ma do przepisów?

Otóż przepisy zobowiązują do tego, by na fakturze wskazać kwotę skonta, wyjątkiem jest tylko sytuacja, gdy skonto jest uwzględnione w cenie jednostkowej towaru. Wydaje się, iż informacja procentowa jest wystarczająca, ponieważ można z łatwością ustalić wartość skonta - jednakże dla bezpieczeństwa rozsądniej jest wskazać także wartość kwotową.

 

Skonto a obowiązek wystawienia faktury korygującej

Art. 29a ust. 7 ustawy o VAT wyłącza z opodatkowania kwoty stanowiące obniżkę cen w formie rabatu udzielonego na skutek wcześniejszej zapłaty, co ważne wówczas kwota rabatu powinna być wskazana na fakturze. Stąd też wydawać by się mogło, że zawarcie na fakturze pierwotnej informacji o wartości skonta jest wystarczające, a wystawienie faktury korygującej nie jest potrzebne. Ale czy faktycznie tak jest?

Ustawa o VAT nakłada obowiązek wystawienia przez podatnika faktury korygującej, jeśli po wystawieniu faktury został udzielony rabat (art. 106j ust. 1 pkt 1). Zatem jeśli skonto jest udzielone po spełnieniu warunków do jego uzyskania, a faktura została wcześniej wystawiona, to kierując się powyższym przepisem, należy wystawić fakturę korygującą.

Takie postępowanie z pewnością jest bezpieczniejsze niż kierowanie się jedynie informacją o skoncie zawartą na fakturze pierwotnej.
 

Ważne! Korekta, która została wystawiona w wyniku spełnienia wymogów do udzielenia skonta, nie wymaga potwierdzenia odbioru.

Obowiązek wystawienia faktury korygującej nie występuje w sytuacji, gdy zapłata nastąpiła przed wystawieniem faktury pierwotnej za zakup towarów lub wykonanie usługi (potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 czerwca 2013 roku nr ITPP1/443-314/13/IK).
 

Przykład 1. Podatnik dokonał sprzedaży towaru 1 kwietnia 2014 r. na kwotę 2500 zł brutto. W drodze ustaleń z kontrahentem określono skonto w wysokości 4% należności (100 zł), pod warunkiem, że zapłata nastąpiłaby do 10 kwietnia 2014 r. Kontrahent uiścił zapłatę w ustalonym terminie, a tym samym spełnił warunki do zastosowania skonta.

Sytuacja nr I
Faktura na towary została wystawiona w dniu sprzedaży, czyli 1 kwietnia 2014 r. Na niej została zawarta informacja o kwocie skonta. Ponieważ kontrahent dokonał zapłaty w terminie dającym mu prawo do zastosowania skonta, należałoby dla bezpieczeństwa wystawić fakturę korygującą na wartość skonta.

Sytuacja nr II
Faktura na towary została wystawiona 15 maja 2014 r. W tej sytuacji sprzedawca wiedział już, że kontrahent spełnił warunki do zastosowania skonta, dlatego wystawił fakturę, w której uwzględnił skonto poprzez wykazanie wartości netto, VAT i brutto pomniejszonych o skonto. Podatnik nie musi wystawiać faktury korygującej na udzielone skonto.

 

Rozliczenie zrealizowanego skonta

Biorąc pod uwagę fakt, że skonto nie jest uwzględniane w podstawie opodatkowania, to należy wykazać kwoty pomniejszone o skonto w miesiącu lub kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy od transakcji pierwotnej.

Jeżeli podatnik na dzień złożenia deklaracji VAT za dany miesiąc lub kwartał nie wie o tym, czy kontrahent spełni warunki do zastosowania skonta, bezpieczniej będzie wykazać wartości nieuwzględniające skonta. Natomiast jeśli zapłata nastąpi we wcześniejszym terminie dającym prawo do zastosowania skonta, podatnik powinien skorygować pierwotne rozliczenie, składając korektę deklaracji VAT.

Izabela Pawluk specjalista ds. księgowości wfirma.pl