Pobierz e-pity 2019

Składki ZUS z dwóch umów o pracę z tym samym i różnymi pracodawcami

Piotr Szulczewski 18.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

18.07 Składki ZUS z dwóch umów o pracę z tym samym i różnymi pracodawcami

Nie do rzadkości należy sytuacja, w której ta sama osoba zawiera więcej niż jedną umowę o pracę. Czy w takim przypadku składki ZUS opłacać należy od jednej, czy też od obu umów o pracę? Czy wartość przychodu z tych umów wpływa na optymalizację pobieranych składek ZUS?

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń

Zgodnie z zasadą zbiegu tytułów ubezpieczeniowych istnieje możliwość, by dwie lub więcej umów zawieranych przez jedną osobę objąć składkami wyłącznie z jednego tytułu. Zasada ta obejmuje m.in. umowy o pracę, zlecenie i dzieło, jednak korzystne objęcie ubezpieczonego składką wyłącznie z jednego tytułu wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Występują również przypadki, w których mimo zbiegu tytułów ubezpieczeniowych, obowiązkowe jest opłacenie składek z obu tytułów.

Wynagrodzenie pracowników - składki ZUS społeczne

Umowa o pracę plus....

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które zarabiają dodatkowo poza tą umową, są obejmowane ubezpieczeniami z tytułu dodatkowego:

  • stosunku pracy,
  • umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.

W tych zatem przypadkach składki opłacane będą z obu tytułów. Mimo zbiegu podstaw ubezpieczenia obowiązek ubezpieczenia powstanie podwójnie.

Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą: składki ZUS

Źródło: iStock/Thinkstock

Oznacza to, że każda kolejna umowa o pracę z tym samym lub innym pracodawcą zobowiązywać będzie do opłacenia składek ZUS. Składki wystąpią niezależnie od kwoty brutto wynagrodzenia, jaka przysługiwać będzie z każdej z tych umów.

Odmiennie przestawia się sytuacja przy łączeniu innych umów. Gdy umowę o pracę zawiera osoba łącząca zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z umową agencyjną, zlecenie lub inną, do której stosuje się zasady umowy zlecenie lub umową o dzieło, wówczas możliwa jest optymalizacja składek. W przypadku takich osób zobowiązanie na ZUS opłacać trzeba obowiązkowo, gdy umowy cywilnoprawne zawarte są z dotychczasowym pracodawcą. Jeżeli natomiast podpisuje się je z innym podmiotem – składki płaci się wyłącznie, jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie przekracza minimalnego wynagrodzenia (np. jest umową na część etatu). Jeżeli umowa o pracę opiewa na kwotę minimalnego wynagrodzenia lub na kwotę wyższą, umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło) z innym podmiotem nie zmuszają już do opłacenia obowiązkowo składek ZUS.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl