Składki ZUS albo zalicz do kosztów albo odlicz od dochodu i wykaż w rocznej deklaracji PIT

Piotr Szulczewski 22.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą miewają problem z rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Opłaty te mogą zarówno zaliczyć do kosztów podatkowych, jak również odliczyć od dochodu. Pamiętać muszą jednak, że wybrać mogą tylko jedną z tych dróg.

Składki ZUS albo zalicz do kosztów, albo odlicz od dochodu i wykaż w rocznej deklaracji PIT

Źródło: FORUM

Odliczenie od dochodu dotyczyć może wyłącznieskładek na ubezpieczenie społeczne ZUS – zarówno własne, jak i tzw. osoby współpracującej z przedsiębiorcą. Odliczenie od dochodu, które wykazuje się w rocznej deklaracji PIT nie może dotyczyć natomiast finansowanych przez przedsiębiorcę części składek opłacanych za pracowników, zleceniobiorców czy innych zatrudnionych.

Odliczać w deklaracji podatkowej można zarówno składki opłacane przez przedsiębiorcę obowiązkowo, jak i dobrowolnie (chorobowa). Sumując składki przed ich odliczaniem od dochodu należy pamiętać, że dotyczy ono wyłącznie składek ZUS – składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe przedsiębiorcy. Składki na Fundusz Pracy oraz pozostałe składki takie jak FGŚP, FEP mogą zostać wyłącznie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca, chcąc zatem odliczać składki od dochodu, powinien zatem odpowiednio wydzielić z płatności dokonywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – płatności rozliczane w kosztach oraz płatności odliczane w deklaracji podatkowej.

Problem z ujęciem w deklaracji PIT składek ZUS

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje, że składki odliczać będzie od dochodu, to już w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek, może takiego odliczenia dokonywać, zatem obniżać dochód stanowiący podstawę obliczania zaliczki na podatek o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Może również postąpić odmiennie – nie korzystać z odliczenia w trakcie roku, a składki odliczyć dopiero w trakcie składania rocznego zeznania podatkowego. Przedsiębiorca może w tym zakresie postąpić wedle własnego uznania.

W obu przypadkach – przy pomniejszaniu dochodu w trakcie roku oraz w trakcie odliczenia składek z końcem roku - składki zostaną wykazane w deklaracji podatkowej. Prezentacja składek odliczanych jest bowiem konieczna dla ustalenia ostatecznej wysokości zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy. Jeżeli podatnik korzystał już w trakcie roku z odliczania składek, wykazując je w rocznym PIT przedstawi jednocześnie stosunkowo niższą wartość zaliczki na podatek, niż podatnik, który składki nie odliczał. Wynika to z faktu, że korzystając z odliczenia w trakcie roku, podatnik już w trakcie roku wykazywał niższe kwoty zaliczek. Składając zeznanie roczne natomiast jego rozliczenie wyjdzie „na zero” – czyli nie uzyska zwrotu nadpłaconego podatku z tytułu odliczanych składek ZUS. Natomiast podatnik, który w takcie roku nie korzystał z odliczenia, składając deklarację roczną może liczyć na dodatkowy zwrot podatku. W takcie roku opłacał on bowiem wyższe zaliczki na podatek i w rozliczeniu rocznym, odliczając składki ZUS występuje on o „wyrównanie” – czyli zwrot nadpłaconych zaliczek.

Jeśli działalność nie przynosi zysku składki lepiej zaliczyć do kosztów podatkowych

W przypadku, gdy podatnik nie wykazuje dochodu i nie ma od czego odliczyć składki ZUS, składka nieodliczana nie przechodzi na rozliczanie roku kolejnego i przepada. W efekcie podatnik, który jest świadomy, że nie będzie posiadał dochodu, od którego może odliczyć składkę ZUS powinien składkę tę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W efekcie takiego działania wykaże on stratę, którą będzie mógł odliczać w kolejnych latach od uzyskanego dochodu.

Piotr Szulczewski, PIT.pl