Składki na ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek PIT

Bardzo często zdarza się, że pracodawcy mają problem z odpowiednim obliczeniem wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne swojego pracownika, podlegającemu zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 r., poz. 164 nr 1027, dalej: ustawa zdrowotna) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Dla pracodawców obowiązek odprowadzenia składek za swoich pracowników wynika z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 769, dalej: ustawa o SUS), który definiuje płatników składek, a więc np. pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie umów o pracę czy zleceniodawców nabywających usługi na podstawie umowy zlecenia.

W art. 85 ust. 1-13 ustawy zdrowotnej ustawodawca enumeratywnie wymienił katalog płatników, którzy obowiązani są do uiszczania składek za osobę ubezpieczoną, wśród nich wskazany jest m.in. pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Obliczona przez płatnika składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: podatku PIT), na zasadach określonych w art. 27b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 362, dalej: ustawa o PIT), wynika to z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy zdrowotnej. Zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy o PIT „kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki”.

Zgodnie zaś z art. 79 ust. 1 ustawy zdrowotnej składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki.

Omawiając tematykę związaną z rozliczaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne, budzącym największe kontrowersje wydaje się być art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej. Przepis ten stanowi, że jeśli obliczona przez pracodawcę będącego płatnikiem składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, to wówczas składkę zdrowotną obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. W takiej sytuacji płatnik przekazuje składkę zdrowotną w wysokości obniżonej do kwoty zaliczki.

Niemałe wątpliwości budzi sytuacja, jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona w wysokości 9% podstawy wymiaru jest wyższa od zaliczki na podatek PIT, zaś sama składka, która podlega odliczeniu od tej zaliczki (7,75% podstawy wymiaru) jest niższa od kwoty wyliczonej zaliczki. W takiej sytuacji należy:

  • obniżyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru do wysokości zaliczki na podatek PIT,
  • odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru (w kwocie nie wyższej niż wysokość zaliczki),
  • pobrać z dochodu pracownika różnicę pomiędzy składką obniżoną do wysokości zaliczki a składką odliczoną od zaliczki na podatek PIT.

Należy jednak pamiętać o art. 83 ust. 2 cytowanej już wielokrotnie ustawy zdrowotnej, który stanowi, że w przypadku niewystąpienia zaliczki na podatek PIT płatnik od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża do wysokości 0 zł.

Jednak w art. 83 ust. 3 ustawy zdrowotnej ustawodawca enumeratywnie wylicza wyjątki od zasady obniżania składki na ubezpieczenia zdrowotne do wysokości 0 zł wyrażonej w ust. 2 wskazanego artykułu. W wypadkach wskazanych poniżej składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami art. 79 i 81 tejże ustawy, jeżeli:

  • przychód pochodzący od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy lub pochodzący z realizacji celu związanego z tymi środkami, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na podatek PIT,
  • przychód członka służby zagranicznej wykonującego obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, z wyłączeniem dodatku zagranicznego i innych świadczeń przysługujących tym osobom,
  • przychody otrzymane z zagranicy z tytułu renty inwalidzkiej, kwoty zaopatrzenia przyznanej ofiarom wojennym, renty wypadkowej osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 r. - 1945 r., od którego płatnik nie oblicza zaliczki na podatek PIT,
  • przychód ubezpieczonego zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i 16 ustawy zdrowotnej,
  • przychód z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy kodeksu cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 85, poz. 458, dalej: KC) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub przychód z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, od którego, na mocy przepisów ustawy o PIT, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy.

Ponadto należy pamiętać, że nie obniża się składki na ubezpieczenia zdrowotne do kwoty 0 zł również w przypadku przychodów, od których płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy, czyli:

  • przychodów uzyskiwanych z umowy zlecenia albo umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także
  • przychodów z tytułu pełnienia funkcji członków rad nadzorczych.

Warto w tym momencie zaznaczyć, że pracownicy oddelegowani przez pracodawcę będącego płatnikiem, niezależnie czy wykonują pracę w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz bez względu na charakter takiej umowy, w wypadku gdy na mocy przepisów wspólnotowych posiadają status ubezpieczonych w ramach polskiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają obowiązkowi odprowadzania składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Kwestia dotycząca obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne jest obecnie bardzo skomplikowana i dość uciążliwa dla płatnika. Bowiem z uwagi na fakt, iż jest ona miesięczna i niepodzielna, nawet w przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez płatnika tylko przez część miesiąca trzeba zapłacić pełną jej należność. Należy również pamiętać, że różnica pomiędzy składką na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do wysokości zaliczki na podatek PIT a składką odliczoną od tej zaliczki obciąża dochód ubezpieczonego pracownika i nie ma żadnej możliwości wrzucenia jej w koszty uzyskania przychodów czy zastosowania innych ulg.

Dominik Tymuła
Konsultant podatkowy
w kancelarii
Russell Bedford Poland Sp. z o.o.