Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne 2016

Katarzyna Sudaj 20.01.2016 12:00 (aktualizacja: )

Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne 2016

Katarzyna Sudaj, redaktor prowadzący VAT.plW 2016 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości zapłacimy już w lutym.

20 stycznia br. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4280,80 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.


Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2016 roku

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2016 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 roku. Podstawa składki zdrowotnej w 2016 roku wyniesie więc 3210,60 zł.

Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, więc kwota składki zdrowotnejobowiązującej za okres styczeń - grudzień 2016 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 288,95 zł. Oznacza to wzrost o 9,54 zł względem składki obowiązującej w 2015 roku.

Składki ZUS społeczne i zdrowotne w 2016 roku - firmy opłacające pełny ZUS

Poniższe kwoty składek ZUS społecznych zostały obliczone na podstawie obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2015 poz. 1292).

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2016
Społ.Zdrow.F. Pr.Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2Konto 73..3
za okres713,35 zł772,96 zł288,95 zł59,61 zł
01-12.2016Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
2433,00 zł3210,60 zł2433,00 zł474,92 zł194,64 zł59,61 zł43,79 zł288,95 zł59,61 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,8%

1061,91 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1121,52 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

36,50 zł -Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Składki ZUS wyniosą ponad 1120 zł miesięcznie w 2016 roku

Przedsiębiorca opłacający pełne składki ZUS zapłaci w 2016 roku 1121,52 zł miesięcznie na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym oraz składką na Fundusz Pracy. To prawie 30 zł miesięcznie więcej niż w 2015 roku, czyli w skali roku prawwie 360 zł więcej dla ZUS.

ZUS społeczne i zdrowotne nowych firm w 2016 roku

Poniżej znajduje się wykaz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne firm w pierwszych dwoch latach działalności gospodarczej, korzystających z tzw. preferencyjnych składek ZUS.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS obowiązujące 2016
Społ.Zdrow.F. Pr.Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2Konto 73..3
za okres162,73 zł176,33 zł288,95 zł13,60 zł
01-12.201601-12.201601-12.2016Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer.Rent.Chor.Wyp.*
555,00 zł3210,60 zł555,00 zł108,34 zł44,40 zł13,60 zł9,99 zł288,95 zł13,60 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2016 r.: 1850,00 zł).

Odliczenie składki zdrowotnej 2016

Odliczeniu podlega 7,75 proc. z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne, czyli 248,82 zł miesięcznie.

Katarzyna Sudaj,
PIT.pl