Pobierz e-pity 2019

Sejm uchwalił zmiany w ustawach o podatkach dochodowych

07.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

26 czerwca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - druk sejmowy nr 2330.

Jednym z najistotniejszych celów ustawy jest zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie praktykom odraczania lub unikania opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych, zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Do projektu wprowadzono również przepisy doprecyzowujące już istniejące regulacje oraz eliminujące istniejące lub potencjalne wątpliwości związane z aktualnym brzmieniem oraz zakresem ich stosowania.

Proponowane zmiany mają przyczynić się do zwiększenia pewności prawa. W tej grupie zmian znajdują się propozycje, których celem jest zapewnienie spójności pomiędzy obiema ustawami o podatku dochodowym, szczególnie tam, gdzie takie zróżnicowanie nie ma uzasadnienia merytorycznego. Nowe przepisy uwzględniają także bieżące orzecznictwo sądów administracyjnych.

Najważniejsze rozwiązania to:

  • wprowadzenie przepisów przewidujących opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych,
  • wprowadzenie przepisów określających sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,
  • wyłączenie z możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej – tzw. pożyczka partycypacyjna,
  • wprowadzenie opodatkowania świadczeń z ubezpieczenia na dożycie mających charakter inwestycyjny,
  • odroczenie opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia, np. przez uczelnie wyższe czy twórców, do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej (patentu, praw autorskich, know-how) na 5 lat od dnia objęcia w ten sposób udziałów/akcji,
  • wprowadzenie alternatywnych, wobec przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, zasad rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek,
  • usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zasad stosowania certyfikatów rezydencji, nie zawierających okresu ważności,
  • uproszczenie zasad poboru podatku - przewidziano zmianę zasad opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku (tzw. cashback) w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika przez opodatkowanie tych świadczeń zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (a nie jak obecnie według skali podatkowej), co maksymalnie uprości pobór podatku,
  • nowe zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy to m.in. świadczeń mieszkaniowych otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych, wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu).

Źródło: MG.gov.pl