Samotny rodzic nie rozliczy się wspólnie z dzieckiem (jako samotnie wychowujący)

Piotr Szulczewski 22.02.2018 09:00 (aktualizacja: )

Jeśli tylko rozwiedzeni rodzice dziecka oboje posiadają władzę rodzicielską nad nim i faktycznie opiekują się dzieckiem, to żadne z nich nie może uznać się za samotnego rodzica uprawnionego do rozliczenia wspólnie z dzieckiem. Takie stanowisko przyjął fiskus ograniczając tym samym szerokie wykorzystywanie przepisów o wspólnym rozliczeniu jako samotny rodzic.

Samotny rodzic nie rozliczy się wspólnie z dzieckiem (jako samotnie wychowujący)

Samotny rodzic nie rozliczy się wspólnie z dzieckiem / YAY foto

 

Ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci od spełnienia łącznie następujących warunków:

  • posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko,
  • wychowywania w roku podatkowym dzieci (dziecka),
  • wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania.

Zdaniem organów podatkowych przepisy ustawy o podatku PIT nie mogą być odczytywany w ten sposób, że każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym określonym w tym przepisie jest osobą samotnie wychowująca dziecko.

Fiskus ograniczył więc w rozpatrywanej sprawie, prawo do korzystania z preferencji osobie rozwiedzionej, która wychowuje swoje dziecko. Nie sposób jego zdaniem bowiem stwierdzić, że osoba taka spełnia wszystkie warunki uprawniające do opodatkowania jako osoby samotnie wychowującej dziecko.

Jeżeli bowiem władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem została powierzona przez Sąd obojgu rodzicom i obowiązki związane z wychowywaniem i opieką nad dzieckiem rodzice dzielą między siebie, to bezsprzecznym pozostaje fakt, że część danego roku dziecko przebywa pod opieką ojca i to on wówczas je wychowuje, zatem drugi z podatników w roku podatkowym nie wychowuje dziecka samotnie, tzn. bez udziału drugiego z rodziców.

Kto może korzystać z preferencji podatkowej?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200) od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita

Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali lub ryczałtowo (na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b), w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł

- podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 29.01.2018, sygn. akt 0114-KDIP3-3.4011.530.2017.2.JK3

Piotr Szulczewski, PIT.pl