Rząd wycofuje się z ograniczeń

Rząd wycofuje się z ograniczeń w sprawie hazardu w internecie. Serwery bukmacherów internetowych nie będą musiały być umieszczone na terytorium Polski. Będą mogły znajdować się także w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Taka decyzja to efekt opinii Komisji Europejskiej. Zwróciła uwagę polskiemu rządowi na fakt, iż pierwotne zapisy w projekcie nowelizacji ustawy o grach hazardowych mogą być sprzeczne z unijnym prawem.

Przeczytaj tekst reasumpcji* decyzji z 19 stycznia 2010 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych ustaw, przedłożony przez ministra finansów na wczorajszym posiedzeniu rządu:

Zgodnie z autopoprawkami do projektu nowelizacji ustawy, podmioty organizujące zakłady wzajemne przez Internet zobowiązane będą do zainstalowania i przechowywania informacji oraz danych dotyczących ww. zakładów i ich uczestników wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Podmioty urządzające zakłady wzajemne przez Internet zobowiązane będą do prowadzenia archiwizacji wszystkich informacji wymienianych pomiędzy podmiotem, a uczestnikiem zakładów w urządzeniu zainstalowanym na terytorium RP. Dzięki temu możliwa będzie kontrola całego procesu zakładów wzajemnych. Tego rodzaju rozwiązania funkcjonują już w innych państwach, m.in. we Francji. Podmiot organizujący zakłady wzajemne powinien też zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych informacji – zarówno jeśli chodzi o ochronę przed nieuprawnionym dostępem do tych zbiorów, ale również zadbać o to, by dane te nie uległy zniszczeniu.

Ponadto podmiot urządzający zakłady wzajemne w sieci internetowej będzie miał obowiązek zapewnić funkcjonariuszowi celnemu dostęp do urządzenia archiwizującego w miejscu jego zainstalowania i przechowywania. Powinien również udostępnić odpowiednie narzędzia i oprogramowanie pozwalające odczytywać, przetwarzać i kopiować te informacje. Określono, że dane powinny być przechowywane przez 5 lat, a po upływie tego czasu powinny zostać usunięte. Szczegółowe informacje dotyczące tych procedur będą podane w rozporządzeniu ministra finansów.

Uregulowano również kwestie dotyczące transakcji wynikających z zakładów. Transakcje wynikające z zakładów wzajemnych muszą być realizowane za pośrednictwem banku krajowego, przez oddział banku zagranicznego bądź instytucje kredytowe, które prowadzą działalność (lub oddział) w ramach działalności transgranicznej.

* w prawodawstwie: ponowne rozpatrzenie podjętej uchwały z jednoczesnym anulowaniem jej dawnego brzmienia - wg definicji Słownika Języka Polskiego

Źródło: KPRM