Rząd przyjął założenia nowej ordynacji podatkowej

14.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Rząd przyjął założenia nowej ordynacji podatkowej

Nowa regulacja ma realizować dwa cele: chronić prawa podatników oraz zwiększyć skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków. Nowe rozwiązania mają sprzyjać uczciwym i rzetelnym podatnikom, zwiększając ich poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z organami podatkowymi.

Rząd przyjął założenia nowej ordynacji podatkowej

Źródło: YAY foto

W kwestii ochrony praw podatnika przewiduje się:

  • Regulacje chroniące pozycję podatnika w kontaktach z administracją podatkową, oparte na domniemaniu, że podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego.

Organ podatkowy nie sprawuje władzy nad podatnikiem tylko wspiera go w realizowaniu obowiązków. Określenie katalogu praw i obowiązków, wprowadzenie zasad ogólnych prawa podatkowego oraz wspólnego katalogu pojęć wyeliminuje w dużym stopniu spory i ułatwi podatnikom prawidłowe wypełnianie obowiązków.

  • Stworzenie ram prawnych opartych na współpracy między organami podatkowymi a podatnikami.

Niewładcze formy działania organów podatkowych - informacje, konsultacje, porozumienia, mediacje podatkowe - służyć będą poprawie relacji pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem.

  • Zwiększenie stabilizacyjnej funkcji przedawnienia.

Przedawnienie jest instytucją wykorzystywaną do kształtowania porządku prawnego, która poprzez ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń, wyeliminowanie szeregu przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia lub jego przerwania ustabilizuje obrót gospodarczy. Wpłynie na skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków.

Zwiększeniu skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków mają służyć m.in. takie rozwiązania jak:

  • Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Rozwiązanie ma dotyczyć sztucznych i nie mających uzasadnienia gospodarczego czynności podatnika, za pomocą których próbuje on ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie spoczywał na organie podatkowym. Prawne uregulowanie tej kwestii wyznaczy granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej i będzie stanowić narzędzie ochrony interesów fiskalnych państwa, a zarazem narzędzie urzeczywistniania zasady równości i sprawiedliwości w sferze aktywności gospodarczej podatników.

  • Zwiększenie efektywności czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.

Wprowadzenie mniej sformalizowanej formy weryfikacji i kontroli zobowiązań dla podmiotów wywiązujących się z obowiązków podatkowych.

Nowa ordynacja podatkowa będzie spójną, klarowną i nowoczesną wykładnią prawa, poprzez wprowadzenie przepisów dopełniających ogólne prawo podatkowe w Polsce. Stworzone zostaną stabilne ramy prawne oparte na współpracy między organami podatkowymi a podatnikami, skutkujące nie tylko poprawą funkcjonowania administracji podatkowej, ale przede wszystkim wzmocnieniem zaufania podatników do tych podmiotów (profesjonalizm obsługi, użyteczność i dostępność oferowanych usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, dbałość o słuszne interesy podatnika i budżetu państwa).

Działająca przy ministrze finansów Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego opracuje projekt ustawy wraz z aktami wykonawczymi. Konieczne będzie zharmonizowanie przepisów nowej ordynacji z innymi przepisami, przed wszystkim z zakresu prawa podatkowego.

Źródło: KPRM