Rząd przyjął projekt ustawy o FATCA

25.08.2015 10:00 (aktualizacja: )

2015-08-26

25 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, przedłożony przez ministra finansów.

Rząd przyjął projekt ustawy o FATCA

Źródło: East News

Projekt ustawy tworzy podstawy prawne, które umożliwią realizację zapisów wynikających z międzynarodowej umowy w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Umowa weszła w życie 1 lipca 2015 r.

W 2010 r. w USA została przyjęta ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych (FATCA). Jej celem jest zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień, bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową. Chodzi o ich zobowiązanie do przekazywania USA danych o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy (osoby mające miejsce zamieszkania, obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w USA). Zgodnie z intencją amerykańskiego ustawodawcy, FATCA ma zapobiegać wykorzystywaniu zagranicznych instytucji finansowych do ukrywania dochodów i tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego przez amerykańskich podatników. Umowa w sprawie wykonywania FATCA zawiera zasadę wzajemności w przekazywaniu informacji. Oznacza to, że informacje o rachunkach i dochodach polskich rezydentów będą przekazywane automatycznie również przez USA.

Projekt ustawy zawiera regulacje implementujące do krajowego porządku prawnego zasady niezbędne do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania przez polskie instytucje finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje przekazywane będą bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Pozyskane w ten sposób informacje będą następnie podlegały wymianie między Polską a Stanami Zjednoczonymi w oparciu o standard automatycznej wymiany informacji.

Ustawa powinna wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: KPRM