Rząd przyjął projekt nowelizacji VAT

25.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Rząd przyjął projekt nowelizacji VAT

We wtorek 24 maja 2016 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt ten opisywaliśmy już dwa tygodnie temu w artykule pt.Będą zmiany w VAT i akcyzie w obrocie paliwami.


Rząd przyjął projekt nowelizacji VAT

Źródło: YAY foto

Przede wszystkim wprowadzono przepisy, które będą zapobiegać wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczą negatywny wpływ tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych (zmniejszy się szara strefa) i dochody budżetu państwa (będą wyższe wpływy z podatku od towarów i usług). Uszczelnienie systemu podatkowego, a zwłaszcza ograniczenie wyłudzeń podatku VAT premier Beata Szydło zapowiadała w exposé.

Szara strefa w obrocie paliwami płynnymi szacowna jest na kilkanaście procent, a straty budżetu państwa na co najmniej 2,5 mld zł rocznie. W 2015 r. nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami, stwierdzone przez kontrolę skarbową, wyniosły 5,8 mld zł. Oszustwa w podatku VAT w obrocie paliwami to główny problem rzetelnych producentów i dystrybutorów paliw, którzy odnotowują straty spowodowane nieuczciwą konkurencją ze strony firm działających w szarej strefie. Nowe rozwiązania zdecydowanie ograniczą możliwość dokonywania oszustw podatkowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i przyczynią się do zwiększenia legalnej sprzedaży paliw oraz bezpieczeństwa ich nabywców.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług – uszczelnienie poboru VAT w obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą

Obecnie wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw płynnych nie powoduje obowiązku zapłaty podatku VAT, a opodatkowaniu podlega dopiero jego odsprzedaż w Polsce, co stwarza pole do nadużyć. Po zmianach obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych zasadniczo będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej.

>>> Połowa nieodliczonego VAT-u od paliwa idzie w koszty <<<

W przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw płynnych – realizowanych z wykorzystaniem składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy – podmioty te będą płatnikiem podatku VAT.

Zmiany w ustawie Prawo energetyczne – uszczelnienie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą

Przewidziano przepisy zwiększające wymagania dotyczące wiarygodności podmiotów wykonujących działalność koncesjonowaną oraz uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie badania rzetelności podmiotów ubiegających się o koncesję na obrót paliwami płynnymi.

Przyjęto, że koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom mającym siedzibę w Polsce lub przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za jego pośrednictwem będą wprowadzać do Polski paliwa płynne. Pozwoli to na powiązanie obowiązku koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi ze statusem podatnika podatku VAT oraz zwiększenie efektywności nadzoru państwowego.

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie i obrót paliwami z zagranicą ma poprzedzać dokonanie wpisu do rejestru systemu zapasów obowiązkowych.

Założono, że z prawa do uzyskania koncesji na obrót paliwami z zagranicą będą wykluczone przedsiębiorstwa, w których osoby zarządzające (członkowie zarządów i rad nadzorczych) skazano prawomocnym wyrokiem również za przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym – uniemożliwienie „obchodzenia” zabezpieczającej funkcji koncesji na obrót paliwami z zagranicą

Zaproponowano ograniczenie wykonywania funkcji usługowej przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców. W praktyce ma ono polegać na możliwości świadczenia usług wyłącznie na rzecz podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce lub podmiotów zagranicznych mających oddział z siedzibą w naszym kraju. Rozwiązanie to będzie dotyczyć wyłącznie nabywania paliw silnikowych i nie obejmie paliw zwolnionych z akcyzy.

Aby usprawnić kontrolę wywiązywania się przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców z obowiązku posiadania przez ich klientów koncesji paliwowej – informacja o podmiotach, na rzecz których dokonano w danym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych, będzie przekazywana nie tylko prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ale również ministrowi finansów.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r.

Źródło: KPRM