Ryczałtowcy w połowie roku powinni sprawdzić limity i optymalizować działalność

Piotr Szulczewski 17.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinni w połowie roku sprawdzić łączną wartość przychodu. Jeśli kwota przychodu przekroczy połowę górnego limitu stosowania tej formy opodatkowania, będzie to sygnał, by zastanowić się nad dalszym korzystaniem z tej formy opodatkowania.

Źródło: EastNews

Limit opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynosi dla większości podatników 150.000 euro, po przeliczeniu za złotówki według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

  Limit*
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 150’000 euro**626’880 zł 150’000 euro626’880 zł

* kurs EURO

**kwotę porównuj z przychodem netto (VAT nie jest przychodem)
 

1.10.2014 4,1792 zł

Przekroczenie limitu przychodu w trakcie roku nie spowoduje, że jeszcze w jego trakcie należy zmienić formę opodatkowania. Utrata prawa do formy ryczałtowej obowiązywać będzie od 1 stycznia roku następnego.

Podatnicy, którzy wybrali formę ryczałtową dla swojej firmy, opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli:

  • w roku poprzedzającym rok podatkowy:
    • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
    • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,
  • rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150 000 euro.

Przychód, czyli czysta kwota zarobku w rozliczeniu ryczałtowym

Kwota 150.000 euro to kwota czystego przychodu, a zatem łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży towarów lub usług, która nie została obniżona o żadne koszty, składki ubezpieczeniowe, straty z lat poprzednich. Zatem średniomiesięcznie podatnik nie może uzyskać od kontrahentów więcej niż 52.240 zł. Przekraczając tę kwotę, przedsiębiorca  naraża się na ryzyko utraty formy ryczałtowej.

Optymalizacja w takcie roku polegać może np. na ograniczeniu wartości przychodów, przesunięciu czynności na kolejne lata albo aneksowaniu umów i zmianie ich warunków.  

Piotr Szulczewski

PIT.pl