Ryczałt ewidencjonowany - kontynuacja w 2016 r. nie wymaga ponownego zgłoszenia

Piotr Szulczewski 29.12.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zmiana formy opodatkowania i wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego. Obowiązek taki nie występuje jednak, gdy podatnik kontynuuje rozliczenie w kolejnych latach. Nie zmieniają tego faktu np. rozszerzenie przedmiotu działalności albo zmiana stosowanej stawki ryczałtowej.

Ryczałt ewidencjonowany - kontynuacja w 2016 r. nie wymaga ponownego zgłoszenia

Źródło: YAY foto

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy składać należy nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Taki obowiązek obejmuje przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim prowadzili działalność opodatkowaną:

  • na zasadach ogólnych
  • liniowo
  • kartą podatkową
  • dokonują przekształcenia i z dniem 1 stycznia prowadzić będą działalność jako samodzielni przedsiębiorcy, spółka cywilna lub spółka jawna.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (CEiDG-1), a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Oświadczenia nie trzeba ponawiać. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Powyższej zasady nie zmienia ani rozszerzenie przedmiotu działalności o inne czynności, które można rozliczać ryczałtowo, ani też stosowanie innej niż do tej pory stawki ryczałtu.

Utrata prawa do ryczałtu a ponowny wybór tej formy rozliczeń

Przedsiębiorca może utracić prawo do ryczałtu ewidencjonowanego ze względu na określoną wartość obrotu (kwotą graniczną jest 150.000 euro) lub ze względu na wykonywanie określonego rodzaju czynności, które wyłączają prawo do opodatkowania ryczałtem. Jeżeli po utracie prawa do ryczałtu, przedsiębiorca ponownie spełnia warunki do objęcia go ryczałtem ewidencjonowanym i chce powrócić do tej formy opłacania podatku, powinien ponownie złożyć oświadczenie do organu skarbowego.

Podatnik, który utracił prawo do ryczałtu nie powraca do niego automatycznie bezpośrednio od roku następującego po roku, w którym ponownie spełnia warunki do rozliczenia ryczałtem. Obowiązkowe jest ponowne złożenie oświadczenia w tej sprawie.

Piotr Szulczewski, PIT.pl