RPO w obronie podmiotów zmuszonych do podatku od nieruchomości stanowiącej współwłasność

06.06.2016 09:00 (aktualizacja: )

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje informacje o niekorzystnym dla podatników stanowisku organów podatkowych w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli nieruchomości solidarnie zobowiązanych do zapłaty podatku korzysta ze zwolnienia podatkowego lub obowiązek podatkowy go nie dotyczy.

 RPO w obronie podmiotów zmuszonych do podatku od nieruchomości stanowiącej współwłasność

Źródło: YAY foto

W sprawie badanej przez Rzecznika spółdzielnia mieszkaniowa, będąc razem z gminą współwłaścicielem gruntu rolnego, opłaciła podatek rolny na zasadach obowiązujących osoby prawne. Organ podatkowy wezwał spółdzielnię do zapłaty podatku w części przypadającej na gminę, mimo iż gmina była ustawowo zwolniona z podatku. Zdaniem organu podatkowego spółdzielnia jest zobowiązana solidarnie do zapłaty całości zobowiązania podatkowego. Wobec odmowy zapłaty podatku, organ podatkowy wszczął egzekucję administracyjną i zajął rachunek spółdzielni do wysokości podatku przypadającego na gminę z tytułu posiadanego udziału we współwłasności.

>>> Zmiany w podatku od nieruchomości 2016 <<<

Zaniepokojenie Rzecznika budzi to, że organy podatkowe pomijają wykładnię przepisów przyjętą przez sądy administracyjne. W ocenie sądów nie może być tak, że solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli za zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości uniemożliwia skorzystanie z ustawowego prawa do zwolnienia z obowiązku podatkowego.

Praktyka organów podatkowych ta nie służy realizacji zasady pogłębiania zaufania do organów podatkowych.

Podatek od nieruchomości stanowiącej współwłasność - wystąpienie do Ministra Finansów

Rzecznik przedstawił ten problem Ministrowi Finansów.

Co do zasady, obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości stanowiącej współwłasność ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W konsekwencji, każdy ze współwłaścicieli będzie zobowiązany solidarnie do zapłacenia podatku. Uiszczenie podatku przez jednego z nich, zwalnia pozostałych z tego obowiązku. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, gdy obowiązek podatkowy nie dotyczy jednego ze współwłaścicieli albo współwłaściciel spełnia warunki do zwolnienia z podatku. Mogą to być na przykład gminy, uczelnie, publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe, instytuty naukowe i badawcze, przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego czy zakłady pracy chronionej, w sytuacjach określonych w ustawie o podatku rolnym oraz ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Pojawiają się wówczas rozbieżności między orzecznictwem sądów administracyjnych a stanowiskiem organów podatkowych w kwestii sposobu obliczenia wymiaru należnego podatku.

Źrodło: RPO