Pobierz e-pity 2020

RPO chce szkoleń dla urzędników fiskusa

22.10.2015 10:00 (aktualizacja: )

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich stosowanie nowego przepisu o rozstrzyganiu wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika wymaga odpowiedniego przygotowania administracji podatkowej poprzez przeszkolenie urzędników prowadzących te postępowania.

RPO chce szkoleń dla urzędników fiskusa

Źródło: YAY foto

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Ministra Finansów oficjalne pismno w trosce o podwyższenie standardów ochrony praw podatników.

W wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej dodano do ustawy przepis art. 2a w następującym brzmieniu „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zdaniem Rzecznika wprowadzenie tego przepisu, zawierającego klauzulę generalną do Ordynacji podatkowej, jest jak najbardziej potrzebne polskiemu prawu podatkowemu. Pojawiające się jednak w trakcie procesu legislacyjnego wątpliwości co do niejednoznacznego charakteru tej regulacji, rodzą obawy co do jej wykładni w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych. Szerokie ujęcie klauzuli może prowadzić do istotnych wątpliwości interpretacyjnych podczas jej stosowania przez organy. W opinii Rzecznika stosowanie tego przepisu w praktyce wymaga odpowiedniego przygotowania administracji podatkowej poprzez przeszkolenie urzędników prowadzących te postępowania w zakresie praktycznego i jednolitego stosowania tego przepisu. Pozwoli to na wyeliminowanie sytuacji, w których organ podatkowy mimo istniejących wątpliwości podatnika odnośnie treści normy prawnej, może wykazywać, że wątpliwości te nie wystąpiły bądź może zaniechać ich ujawniania, nie chcąc narazić się na zarzut niedostatecznej dbałości o interes fiskalny państwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o przedstawienie szczegółowych informacji, czy planowane jest przeszkolenie pracowników administracji podatkowej w zakresie praktycznego stosowania wprowadzonych przepisów Ordynacji oraz wydanie zaleceń mających na celu ujednolicenie praktyki organów podatkowych.

Źrodło: /ks na podstawie www.rpo.gov.pl