Pobierz e-pity 2019

Rozwiązanie umowy nie wyklucza prawa do kosztów podatkowych

Piotr Szulczewski 15.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Koszty podatkowe przysługują niezależnie od tego, czy podatnik pracował przez cały rok, czy też rozwiązał umowę – zarówno z winy pracodawcy (zleceniodawcy, zlecającego dzieło), jak i z winy własnej. Koszty przysługują również, gdy umowa uległa rozwiązaniu ze względu na czas, na jaki została zawarta.

Koszty uzyskania przychodu w deklaracji PIT

Źródło: Thinkstock.com

Prawo do kosztów podatkowych nie zależy od tego, czy umowa trwa cały rok czy jedynie część roku. Natomiast rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy może wpływać na wysokość przysługujących kosztów. Należą one bowiem wyłącznie za miesiące, gdy podatnik wykonywał zlecenie, dzieło czy pracował, a nie za miesiące po zakończeniu współpracy. Zatem nie ustala się ich jednorazowo za cały rok, lecz proporcjonalnie – w stosunku do miesięcy współpracy (stosunek służbowy, stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy oraz praca nakładcza) lub też należne są one stosunkowo, w zależności od źródła przychodów (zlecenie, dzieło, kontrakty o zarządzaniu, umowy menedżerskie) oraz jego rodzaju (zlecenie, przekazanie praw autorskich, korzystanie z praw autorskich).

Koszty uzyskania przychodów Miesięczne Roczne
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr 1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

Wypłata wynagrodzenia po wygaśnięciu stosunku pracy i innych umów nie ogranicza prawa do stosowania kosztów podatkowych. Natomiast mogą wystąpić ograniczenia w przypadku wypłat pośrednio związanych z zawartym wcześniej stosunkiem prawnym. Przykładowo, odprawa pracownicza, ekwiwalent za niewykorzystany urlop czy odprawa emerytalno - rentowa pozwala na zastosowanie kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli wypłacana są już po zakończeniu stosunku pracy za miesiąc ich wypłaty. W przypadku natomiast niektórych odszkodowań koszty takie nie będą się już należały.

Za okres wykonywania, czy za okres wypłaty?

Koszty podatkowe z tytułów ryczałtowych (stosunek służbowy, stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy oraz praca nakładcza) przysługują za okresy, w których świadczenie było wykonywane. Zatem w przypadku braku wypłaty wynagrodzenia podatnik może stosować koszty za cały okres, w którym pracę on świadczył. Nawet jeśli płatnik (pracodawca) nie zastosuje kosztów, pracownik posiada do nich prawo i może je wykorzystać składając zeznanie podatkowe.

W przypadku umów cywilnoprawnych, koszty rozlicza się w związku z wypłatą. Nie można ich stosować, jeżeli podatnik nie uzyskał wynagrodzenia.

Kosztów pracowniczych z jednego stosunku pracy nie można natomiast zwielokrotniać. Należą się one za dany miesiąc jednorazowo. Nie ma natomiast problemu, by koszty rozliczać z wielu umów pod warunkiem jednak, że podatnik nie przekracza rocznych limitów przysługujących mu kosztów. Limity takie dotyczą zarówno kosztów ryczałtowych, jak i kosztów autorskich związanych z przekazywaniem, udostępnianiem jak i korzystaniem z tych praw.

Piotr Szulczewski, PIT.pl