Rozpoczęcie amortyzacji planuj z miesięcznym wyprzedzeniem

Piotr Szulczewski 25.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Rozpoczęcie amortyzacji planuj z miesięcznym wyprzedzeniem

Wartość przysługujących podatnikowi odpisów amortyzacyjnych rozliczać można w kosztach podatkowych dopiero od następnego miesiąca po miesiącu wprowadzenia składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzacji dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Podatnicy, decydując się zatem na podstawowe metody amortyzacji:

  • Liniową,
  • Degresywną,
  • Ustalaną według indywidualnych stawek amortyzacyjnych

- uprawnieni są rozliczać w kosztach odpisy amortyzacyjne dopiero nie wcześniej niż za miesiąc następny w stosunku do miesiąca oddania środka trwałego do używania (wprowadzono do ewidencji środków trwałych).

Przykład

Podatnik rozliczając koszty dochodzi do wniosku, że w marca przychody przekroczą wartość kosztów o 100 tys. zł. Kupuje więc w marcu maszynę owartości 1 mln zł z prawem amortyzacji 20% rocznie i wprowadza ją do ewidencji środków trwałych w marcu. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego może dokonać za miesiąc kwiecień, w efekcie czego zobowiązany jest zapłacić zaliczkę na podatek za marzec.

Rozliczenie odpisów amortyzacyjnych może odbywać się nie tylko miesięcznie. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego.


Niektóre metody amortyzacji pozwalają szybsze rozliczanie odpisów w kosztach

W przypadku tzw. amortyzacji de minimis odpisów można dokonywać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasadę odpisów prowadzonych od miesiąca kolejnego.

W przypadku amortyzacji de minimis, podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Podobnie rozliczenie określonego kosztu już w miesiącu poniesienia wydatku możliwe jest w przypadku niskocennych składników majątku, niezaliczanych do środków trwałych, jak również składników majątku o wartości przekraczającej 3500 zł, które ze względu na okres ich użytkowania krótszy niż rok nie zostają zaliczone do środków trwałych.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl