Rozliczenie podatkowe 2015 r. a przeznaczenie zysku na kapitał zakładowy lub zapasowy

Piotr Szulczewski 16.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

Rozliczenie podatkowe 2015 r. a przeznaczenie zysku na kapitał zakładowy lub zapasowy

2016-02-17

W miejsce wypłaty zysku spółki, wspólnicy cały wypracowany kapitał mogą przeznaczyć na kapitał zapasowy lub rezerwowy. W związku z podjęciem takiej uchwały po stronie wspólników nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu, a spółka nie będzie zmuszona wystawiać PIT-8AR.


Rozliczenie podatkowe 2015 r. a przeznaczenie zysku na kapitał zakładowy lub zapasowy

Źródło: YAY foto

W przypadku uchwały o wypłacie dywidendy podatnicy zobowiązani są do zapłaty 19-procentowego podatku z tytułu przychodów od udziału w zyskach osób prawnych. Jeśli natomiast uchwała wspólników przeznaczy zysk na kapitał zapasowy czy fundusze rezerwowe, to w efekcie pozostawi go w spółce i nie będzie on podlegał opodatkowaniu. Również ewentualne późniejsze przeniesienie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym i przekazanie ich drogą uchwały na inne kapitały, fundusze rezerwowe nie spowoduje skutków podatkowych.

Jedynie w przypadku przekazania zysku spółki na kapitał zakładowy zaistnieje obowiązek uiszczenia zryczałtowanego podatku od dochodu z tytułu udziału w zysku. Dochodem z udziału w zyskach jest bowiem dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub stanowiący równowartość kwot przekazanych z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej na kapitał zakładowy.

W efekcie, o ile wypracowany zysk z 2015 r. pozostanie w spółce w postaci innej niż przekazanie go na kapitał zakładowy, nie należy z tego tytułu wystawiać wspólnikom PIT-8AR oraz pobierać zaliczek na podatek.

Natomiast jeżeli wspólnicy podejmą decyzję o wypłacie dywidendy lub o przeznaczenia zysku na kapitał zakładowy i wygenerowaniu w ten sposób przychodu z udziałów w zysku osób prawnych, spółka ma obowiązek pobrać podatek ryczałtowy. Oznacza to, że na rzecz podatnika – osoby fizycznej, będącej udziałowcem, spółka nie wystawi w takim przypadku PIT-8AR, a otrzymujący dywidendę nie musi składać z tego tytułu rocznej deklaracji podatkowej.

W przypadku natomiast, gdy dywidendę otrzymuje osoba prawna, na spółce, której zysk zostaje rozliczony, spoczywa obowiązek wystawienia CIT-7 oraz przekazania go podatnikowi. W niektórych przypadkach dywidenda pozostanie nieopodatkowana, np. w związku z przeznaczeniem jej na cele statutowe i udokumentowania tego oświadczeniem CIT-5.

Niezależnie od tego, czy spółka zdecyduje się wypłacić dywidendę, czy też tego nie zrobi, powstanie zysku zmusza spółkę do zapłaty podatku CIT od takiego zysku. Podatek ten uiszcza się składając jednocześnie deklarację CIT-8AR.

Piotr Szulczewski, VAT.pl