Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci w PIT 2016

08.03.2017 10:00 (aktualizacja: )

Osoba wychowująca dziecko sama będąca:

  • opiekunem prawnym dziecka lub
  • jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiającym)

- która jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności ma możliwość rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących.

Osoba samotnie wychowująca dziecko w PIT

Źródło: YAY foto

Ten preferencyjny sposób rozliczenia możliwy jest po spełnieniu niżej wymienionych warunków.

Warunki uprawniające do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Rozliczenie roczne, jako zeznanie osoby samotnie wychowującej dziecko, może być złożone przez podatnika, który:

  1. w roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci:

a) małoletnie,

b) bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

c) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali podatkowej) lub art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wykazywanych w PIT-38) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (kwoty 3.089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej;

  1. podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia:

a) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. był rezydentem polskim[1] lub

b) miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, osiągnął podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu[2] osiągniętego w danym roku podatkowym i udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych[3];

  1. w roku podatkowym nie był on (ani jego dziecko/dzieci) opodatkowany:

a) jednolitą 19% stawką podatku – tzw. podatkiem liniowym,

b) zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z najmu,

c) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,

d) podatkiem tonażowym;

  1. wniosek o preferencyjne rozliczenie dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej wyrażony w zeznaniu podatkowym[4] złoży nie później niż w terminie dla złożenia zeznania za rok podatkowy, tj. do 30 kwietnia następnego roku[5]; jeżeli uprawniony do ww. rozliczenia podatnik, w terminie złożenia zeznania rocznego, nie złoży rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca, to po tej dacie nie będzie już możliwe złożenie wniosku w tym zakresie.

Sposób rozliczenia

W wyniku wniosku wyrażonego w zeznaniu, osoba samotnie wychowująca dzieci określa podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

UWAGA!

W zeznaniu rozliczanym w sposób preferencyjny rodzic/opiekun prawny nie wykazuje dochodów:

a) uzyskanych przez pełnoletnie dziecko (dziecko pełnoletnie rozlicza się samodzielnie składając odrębne zeznanie podatkowe);

b) uzyskanych przez małoletnie dziecko, jeśli dochody te nie podlegają doliczeniu do zeznania podatkowego rodzica, lecz są rozliczane w odrębnym zeznaniu wypełnianym na imię i nazwisko dziecka.

<< czytaj całość

Źródło: sip.mf.gov.pl