Pobierz e-pity 2019

Rozliczasz najem – nadal możesz złożyć roczny PIT łącznie z małżonkiem

Piotr Szulczewski 09.04.2015 10:00 (aktualizacja: )

Opodatkowanie najmu w formie ryczałtowej nie wyłącza prawa do złożenia deklaracji PIT łącznie ze współmałżonkiem. Prawa do wspólnego rozliczenia nie wyłącza również najem prowadzony na zasadach ogólnych.
Znaczna część małżeństw posiadających więcej niż jedno mieszkanie decyduje się na ich wynanajem. Problem pojawia się w momencie, gdy chcą oni złożyć deklarację podatkową się wspólnie przez fiskusem. Powstaje pytanie, czy wynajęcie mieszkania nie powoduje  ograniczeń co do tej korzystnej formy rozliczenia.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazane zostało, że ze wspólnego rozliczenia korzystać nie mogą osoby, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c (opodatkowania liniowego), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Wyjątkowo jednak możliwe jest wspólne rozliczenie w przypadku małżonków opodatkowujących ryczałtem przychody z prywatnie prowadzonego najmu, dzierżawy i umów podobnych pod warunkiem jednak, że nie korzystają oni jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Metody ujmowania najmu w PIT rocznym

Jeżeli małżonkowie najem rozliczają na zasadach ogólnych, składają oni PIT-36, w którym przychody, koszty, dochód i należne zaliczki z najmu wskazują w wierszu 6 części D.1 oraz w wierszu 6 części D.2 (małżonek).  W zakresie rozliczania przychodów, kosztów obowiązuje zasada, zgodnie z którą kwoty ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału); w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasada ta działa odpowiednio w przypadku małżonków, między którymi istniał w 2014 r. system wspólności majątkowej małżeńskiej (ustalają oni podział w przychodach po równo, chyba że zgłosili oni, że całość przychodów z najmu rozlicza wyłącznie jeden z małżonków).

Oświadczenie należało złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. Nie można składać oświadczenia po tym terminie, w szczególności w okresie poprzedzającym bezpośrednio rozliczenie roczne lub też dołączać takiego oświadczenia do zeznania PIT.

Rozliczenie najmu ryczałtem odbywa się do końca stycznia na druku PIT-28.

Piotr Szulczewski, PIT.pl