Rozlicz najem do 30 kwietnia

Piotr Szulczewski 11.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiDo 30 kwietnia rozliczyć należy nie tylko przychody z umów o pracę, zlecenie, dzieło, ale również przychody z najmu. Różnią się one od standardowych przychodów podatników przede wszystkim tym, że za prawidłowe obliczenie podatku i zaliczek odpowiada składający roczne zeznanie, a nie płatnik - pracodawca.

Wynajmujący nieruchomości prywatnie nie ma obowiązku prowadzić ewidencji najmu, księgi przychodów i rozchodów lub innych ewidencji podatkowych. Nie musi również prowadzić ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia. Przy obrocie z najmu na cele mieszkalne podatnik nie ma również obowiązku prowadzić ewidencji VAT (w przypadku nieruchomości wynajmowanych na inne cele niż mieszkaniowe ewidencja taka może okazać się obowiązkowa). Dobrowolność prowadzenia ewidencji powinna jednak mobilizować podatników do samodzielnego tworzenia takich druków (np. typu excel, tabel word, druków akcydensowych), w których można sumować wartości przychodów i poniesionych kosztów.

Formy opodatkowania najmu - wybór i zgłoszenie

Przychody z najmu prywatnego rozliczać należy w PIT-36, nigdy nie należy ich ujmować w PIT-37 lub PIT-36L. Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu 8,5%, najem rozliczyć powinni byli do końca stycznia składając z tego tytułu PIT-28.

Podatnik przychody z najmu rozliczać musi na bieżąco, zaliczki na podatek opłaca się bowiem w trakcie roku podatkowego, natomiast zaliczkę za miesiąc grudzień - do 20 stycznia. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Uzyskując z najmu stratę, podatnik stratę rozliczyć może wyłącznie w ramach źródła przychodów jakim jest najem. Nie może straty z najmu skompensować dochodem z innego źródła przychodów. Strata podlega rozliczeniu w ramach przychodów z najmu uzyskiwanych w następnych latach, przy czym nie można rozliczyć więcej niż 50% straty w jednym roku.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl