Rolniku, by zachować KRUS nie zapomnij dziś zgłosić podatku w US

Piotr Szulczewski 30.05.2014 10:00 (aktualizacja: )

30.05 Rolniku, by zachować KRUS nie zapomnij dziś zgłosić podatku w US

Piotr Szulczewski

Do 31 maja rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, złożyć muszą oświadczenie o wysokości podatku dochodowego opłacanego z tytułu tej działalności w roku poprzednim. Brak deklaracji złożonej w terminie pozbawi ich prawa do ubezpieczenia w KRUS.

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w KRUS z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie firmy lub rozpocznie współpracę przy jej prowadzeniu, podlega nadal ubezpieczeniu w KRUS bez konieczności ubezpieczenia się w ZUS w okresie prowadzenia firmy lub współpracy przy jej prowadzeniu.

Jednym z warunków zachowania prawa do KRUS pozostaje oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 3.092 zł.

Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegający ubezpieczeniu, obowiązany jest także złożyć w Kasie KRUS do dnia 31 maja każdego roku podatkowego. Niezłożenie pisma lub niezachowanie terminu do jego złożenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z dniem, do którego rolnik lub domownik obowiązany był złożyć zaświadczenie albo oświadczenie w Kasie. W sytuacjach wyjątkowych, spowodowanych zdarzeniami losowymi, rolnik ma prawo składać wniosek o przywrócenie tego terminu.

Co do zasady zatem, termin ten musi zostać dochowany. Mimo, że 31 maja przypada w sobotę, nie przesuwa się on na następny dzień pracujący. Oświadczenie złożyć należy zatem do piątku.

W przypadku rolnika rozpoczynającego prowadzenie firmy, odpowiednie oświadczenia w KRUS składa się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl