Rolnicy zapłacą niższy podatek od posiadanych stawów i nieużytków?

Piotr Szulczewski 17.07.2015 10:00 (aktualizacja: )

Grunty pod niezarybionymi stawami opodatkowane będą od 2016 r. co do zasady według innych przeliczników niż do tej pory. Tylko nieliczni rolnicy na zmianie przepisów mogą nieznacznie stracić.

Rolnicy zapłacą niższy podatek od posiadanych stawów i nieużytków?

Źródło: East News

Do tej pory ustawa o podatku rolnym wskazywała, że grunty pod stawami zarybionymi bez względu na miejsce położenia przelicza się na hektary przeliczeniowe dla naliczenia podatku rolnego według zasady, że 1 ha stanowi 0,2 ha przeliczeniowego dla stawu zarybionego wszystkimi gatunkami ryb oprócz stawów zarybionych łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem, dla których 1 ha powierzchni równał się 1 ha przeliczeniowemu. Natomiast grunty pod stawami niezarybionymi przelicza się na hektary przeliczeniowe według tabeli powierzchni użytków rolnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246), przypadku gruntów pod stawami rybnymi wypełnionymi wodą klasę bonitacyjną gruntu pod stawami ustala się tak, jak klasę przeważającego gruntu otaczającego staw rybny, natomiast grunty pokryte wodozbiorami nienadającymi się do zagospodarowania rybnego (sadzawki, wodopoje, doły potorfowe) klasyfikuje się jako nieużytki.

Tabela przeliczeniowa co do zasady wskazuje przelicznik od 1,95 do 0,05 ha przeliczeniowego za każdy ha gruntu pod stawem niezarybionym.

Zmiany w przeliczeniach od 2016 r.

Od nowego roku zmianie ulegnie powyższa zasada, w konsekwencji czego każdy hektar gruntu pod stawem niezarybionym przeliczany będzie według jednolitej stawki 0,2 ha. Dodatkowo przeliczniki 1ha = 1 ha lub 0,2 ha przeliczeniowego obejmie również inne rodzaje nieużytków, jak grunty zakrzewione, rowy itp.

Zgodnie z nowymi zasadami, grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego – przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

  • 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy;
  • 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego.

Piotr Szulczewski, PIT.pl